Sobota, 23 marca 2019 r., imieniny Oktawiana, Pelagii, Zbisława

Konkurs „7-dniowa metamorfoza z Ewą Chodakowską”

Organizatorem konkursu „7 dniowa metamorfoza z Ewą Chodakowską” zwanego dalej „Konkursem”, jest klinika Columna Medica, ul. Wakacyjna 8, 98-100 Łask-Kolumna, zwana dalej „Organizatorem”. Konkurs zostanie przeprowadzany na portalu społecznościowym Facebooku – dostępnym pod adresem

REGULAMIN KONKURSU - „7-dniowa metamorfoza z Ewą Chodakowską” z dnia 14 kwietnia 2018 roku
Columna Medica - Hotel • Klinika·13 kwietnia 2018

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu „7 dniowa metamorfoza z Ewą Chodakowską” zwanego dalej „Konkursem”, jest klinika Columna Medica, ul. Wakacyjna 8, 98-100 Łask-Kolumna, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs zostanie przeprowadzany na portalu społecznościowym Facebooku – dostępnym pod adresem https://www.facebook.com/ColumnaMedica/ (dalej: „Strona na Facebooku”).
3. Strona na Facebooku prowadzona jest na podstawie regulaminu usługi „Strony na Facebooku” (https://www.facebook.com/page_guidelines.php).
4. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób ani w żadnym zakresie sponsorowany, popierany, przeprowadzany, administrowany ani stowarzyszony z serwisem Facebook dostępnym w sieci komputerowej Internet pod adresem http://www.facebook.com (dalej: „Facebook”) ani z nim związany. W przypadku, gdyby na gruncie polskiego prawa odpowiedzialność za naruszenie niniejszego Regulaminu ponosił serwis Facebook w sposób, którego nie da się wyłączyć postanowieniami niniejszego Regulaminu, uczestnicy powinni skierować swoje roszczenia do Organizatora, jako podmiotu gwarantującego prawidłowość realizacji Konkursu. (por. rozdział III. pkt E regulaminu serwisu Facebook, w zw. z art. 385 pkt 1. i 2. Kodeksu cywilnego).
5. „Facebook” jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc.
6. Informacje i dane osobowe podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnianymi Administratorowi i Organizatorowi, zgodnie z postanowieniami § V Regulaminu.
7. Tekst Regulaminu jest dostępny na profilu Columna Medica na Facebooku.
8. Konkurs będzie odbywał się zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami prawa polskiego.
9. Niniejszy Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora w rozumieniu art. 919 i n. Kodeksu cywilnego.
10. Celem Konkursu jest popularyzacja fanpage’a Kliniki oraz interakcja z uczestnikami.
II. UCZESTNICY
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
2. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) – z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej – może być osoba fizyczna, która łącznie:
a) ukończyła 18 rok życia;
b) posiada przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
c) posiada dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość;
d) posiada utworzone i zarejestrowane konto użytkownika na Facebooku (dalej: „Profil”) – zgodnie z regulaminem Facebooka (URL: https://www.facebook.com/legal/terms);
e) spełni warunki, o których mowa w ust. 3 poniżej i § III ust. 2 Regulaminu
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy (bez względu na formę zatrudnienia), współpracownicy lub przedstawiciele: Organizatora, Administratora oraz pozostałych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu. Przez członków rodziny rozumie się na potrzeby Konkursu: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców współmałżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
III. CZAS I WARUNKI KONKURSU
1. Konkurs rozpoczyna się 14 kwietnia o godzinie 8:00 i trwa do 11 maja 2018 roku, do godziny 23:59, przez co rozumie się moment, do którego Uczestnicy mają prawo zgłaszać Odpowiedź Konkursową określoną w ust. 4 poniżej.
2. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są łącznie:
a) wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w ust. 4 poniżej;
b) zapoznanie się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Konkursu;
c) udzielenie zgód i przesłanie Organizatorowi informacji, oświadczeń i danych – zgodnie z postanowieniami ust. 6, 7, 8 poniżej oraz § IV ust. 8.
3. Organizator publikuje na fanpage’u zadanie konkursowe na osi czasu przy użyciu funkcjonalności „Status” udostępnianej przez Facebook tzw. post (dalej: „Pytanie Konkursowe”).
4. Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu zdjęcia w komentarzu ze swojej aktywności fizycznej, przy pomocy funkcjonalności „Dodaj komentarz” („Napisz komentarz”) udostępnianej przez Facebook (dalej: „Odpowiedź Konkursowa”), polubieniu profilu Columna Medica na Facebooku, a także udostępnieniu konkursu na swoim profilu na Facebooku.
5. Uczestnik może opublikować dowolną ilość Odpowiedzi Konkursowych w czasie trwania Konkursu. W przypadku opublikowania kilku Odpowiedzi Konkursowych przez jednego Uczestnika Organizator będzie brać pod uwagę wszystkie Odpowiedzi Konkursowe opublikowane przez tego Uczestnika. Jednak uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.
6. Opublikowane Odpowiedzi Konkursowej jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik jest wyłącznym twórcą tej Odpowiedzi Konkursowej i/lub że Uczestnikowi przysługują do niej (jako całości) nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie i prawa pokrewne, a także iż Odpowiedź Konkursowa nie narusza praw autorskich osób trzecich, uprawnień jakiejkolwiek osoby związanych z rozpowszechnianiem jej wizerunku, jest wolna od niedozwolonych zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora lub Administratora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu eksploatacji Odpowiedzi Konkursowej na polach eksploatacji wymienionych w ust. 7 poniżej. Publikując Odpowiedź Konkursową, każdy Uczestnik godzi się również i oświadcza, że Odpowiedź Konkursowa będzie zamieszczona na Stronie Facebook bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w zakresie Konkursu.
7. Publikując Odpowiedź Konkursową, Uczestnik godzi się i oświadcza, że w przypadku otrzymania Nagrody (§ IV. Regulaminu) w zamian za tę Nagrodę przechodzą na Organizatora, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, wszelkie majątkowe prawa autorskie do Odpowiedzi Konkursowej. Przeniesienie praw autorskich zachodzi na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie i utrwalanie dowolną techniką egzemplarzy Odpowiedzi Konkursowej, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, audiowizualną, techniką cyfrową, użyczanie oraz wprowadzanie do obrotu, tak oryginału, jak i kopii, rozpowszechnianie, w szczególności w sieci komputerową Internet, poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na liczbę nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy, publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie, reemitowanie, używanie Odpowiedzi Konkursowej w różnych formach wydawniczych i multimedialnych, w tym w reklamach i promocji w telewizji, na nośnikach papierowych, magnetycznych, optycznych i filmowych, publiczne udostępnianie Odpowiedzi Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym, wprowadzanie do pamięci komputera. Powyższe zostanie potwierdzone w pisemnym oświadczeniu Laureata podpisanym przy czynności odbioru Nagrody w Konkursie.
Uczestnik wyraża również zgodę na przeniesienie przez Organizatora tych praw do Odpowiedzi Konkursowej, w całości lub w części, na dowolną stronę trzecią w dowolnym czasie oraz na wykorzystanie Odpowiedzi Konkursowej do tworzenia utworów zależnych (modyfikacje i przekształcenia). Organizator nabywa te prawa z chwilą wydania Uczestnikowi Nagrody (§ IV. Regulaminu) na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie przez jakikolwiek podmiot z Odpowiedzi Konkursowej na każdym odrębnym polu eksploatacji.
8. Organizator, z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej, wyraźnie zastrzega sobie prawo do, odpowiednio, usunięcia Odpowiedzi Konkursowej albo uniemożliwienia dostępu do Odpowiedzi Konkursowej (zgodnie z odpowiednimi funkcjonalnościami udostępnionymi przez Facebook):
a) w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiadomości o jej bezprawnym charakterze;
b) w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiadomości bądź powzięcia uzasadnionej wątpliwości o tym, iż zawiera ona treści rasistowskie, obrażające innego Uczestnika, wulgarne, pornograficzne lub nieobyczajne, reklamowe, obrażające daną religię lub kulturę, godzące w wizerunek Organizatora, Centrum lub innych podmiotów z nimi związanych albo też w jakikolwiek inny sposób sprzeczne z zasadami lub normami współżycia społecznego;
c) z uzasadnionych względów bezpieczeństwa, o ile wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminami Facebooka, w szczególności Uczestników, którzy:
a) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu osób trzecich;
c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia weryfikacji wieku;
d) nie spełnia któregokolwiek z wymogów uczestnictwa wskazanych w Regulaminie.
10. Organizator w sytuacjach, o których mowa w ustępach 8 i 9, niezwłocznie prześle powiadomienie o usunięciu Odpowiedzi Konkursowej albo uniemożliwieniu dostępu do Odpowiedzi Konkursowej (zgodnie z odpowiednimi funkcjonalnościami udostępnionymi przez Facebook) do Uczestnika za pomocą wiadomości prywatnej na profilu Facebook wraz ze stosownym uzasadnieniem.
IV. NAGRODY i LAUREACI
1. Komisja Konkursowa wyłoni 3 zwycięzców, którzy prześlą najciekawsze i najbardziej kreatywne zdjęcia, zgodnie z oceną Komisji Konkursowej na nagrodę. Zwycięzca zwany jest dalej „Laureatem”.
2. Nagrodą w Konkursie jest 7-dniowa metamorfoza z Ewą Chodakowską w Columna Medica dla 3 osób.
Nagrody będzie można odebrać w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu. Nagrody należy odebrać w siedzibie kliniki rehabilitacyjnej Columna Medica, mieszczącej się przy ul. Wakacyjnej 8, 98-100 Łask - Kolumna. Po tym terminie nagrody nie zostaną wydane. Za wygraną Nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej Nagrody na inną nagrodę.
4. Organizator powołuje trzyosobową komisję (dalej „Komisja Konkursowa”), która dokonuje oceny Odpowiedzi Konkursowych opublikowanych zgodnie z postanowieniami § III ust. 3, 4 i 5 oraz czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.
5. W Konkursie zostanie wyłonionych 3 Laureatów, których zdjęcia zostaną uznane przez Komisję Konkursową za najlepsze pod względem: kreatywności, ciekawości i oryginalności.
6. Uczestnik może zostać Laureatem tylko jeden (1) raz.
7. Informacja o Laureacie, wraz z podaniem jego imienia i nazwiska (§ V. ust. 5 Regulaminu) oraz jego Odpowiedzi Konkursowej, zostanie opublikowana przez Organizatora na Stronie Facebook przy użyciu funkcjonalności „Status” udostępnianej przez Facebook (tzw. post) nie później niż 14 maja 2018 roku do godziny 15.00. Laureat zostanie poinformowany o wygranej również poprzez wiadomość prywatną wysłaną bezpośrednio do nich na Facebooku, w której to wiadomości zostanie poproszony o podanie i przesłanie na wskazany przez Organizatora adres e-mail swoich danych celem identyfikacji i które są niezbędne do odbioru nagród tj.
a) imię i nazwisko,
b) typ, seria i numer dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość oraz fakt ukończenia 18. roku życia,
c) e-mail,
d) telefon,
e) podczas odbioru nagrody Laureat będzie zobowiązany do podpisania oświadczenia o treści „Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich powyższych danych osobowych przez Organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.) z przeznaczeniem do wykorzystania tych danych w celach potrzebnych do odebrania przeze mnie Nagrody w Konkursie. Oświadczam, iż moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do nich, ich poprawiania i żądania zaprzestania przetwarzania.” W przypadku, gdy Organizator nie będzie mógł wysłać do Laureata wiadomości prywatnej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, ponieważ Laureat nie ma włączonej funkcjonalności „Wiadomość” do kontaktów z osobami nieznajomymi, obowiązkiem Laureata jest wysłanie wiadomości prywatnej przy użyciu funkcjonalności „Wiadomość” do Strony Facebooka, a Organizator w wiadomości zwrotnej przekaże Laureatowi dokładne informacje dotyczące warunków odbioru Nagrody. Przekazanie przez Laureata swojego numeru telefonu oraz adresu e-mail jest niezbędne w celu nawiązania kontaktu z Laureatem w celu wydania Nagrody. Dane te nie będą wykorzystywane w innych celach.
9. Przesłanie danych, o których mowa w ust. 8 powyżej na adres e-mail podany przez Organizatora jest warunkiem dokonania odbioru Nagrody, zgodnie z ust. 11 poniżej. Niepodanie danych lub podanie nieprawdziwych danych, o których mowa w ustępie poprzedzającym, a także nieotrzymanie od Laureata wiadomości prywatnej (w sytuacji, gdy Organizator nie będzie mógł wysłać do Laureata wiadomości prywatnej, ponieważ Laureat nie będzie mieć włączonej funkcjonalności „Wiadomość” dla osób nieznajomych) skutkuje utratą przez Laureata prawa do Nagrody.
10. Nagrodę będzie można odebrać w ciągu 30 dni od daty oficjalnego ogłoszenia wyników Konkursu (tj. 14 czerwca), po spełnieniu warunków określonych w § IV ust. 8 Regulaminu. Nagrodę należy odebrać do 14 lipca.
V. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest klinika Columna Medica.
2. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
3. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystane w celu organizacji Konkursu, w tym w celu podania do wiadomości publicznej imienia i nazwiska (lub pseudonimu) Laureata.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla potrzeb rozstrzygnięcia Konkursu. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na opublikowanie (rozpowszechnianie) przez Organizatora i Administratora jego (i) imienia i (ii) nazwiska lub (iii) pseudonimu – jeśli używa takiego w Profilu na Stronie Facebook Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla potrzeb organizacji i rozstrzygnięcia Konkursu.
5. Przy czynności odbioru Nagrody, Laureat może wyrazić pisemną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach reklamowych i marketingowych, w tym na przesyłanie drogą elektroniczną materiałów informacyjnych i handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2014, poz. 1182) Administratorowi zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2014, poz. 1182).
6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację wizerunku w celach reklamowych i marketingowych nie jest obowiązkowa i jej brak nie wyklucza udziału Uczestnika w Konkursie.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie oraz potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w innym terminie wskazanym każdorazowo przez Organizatora. Zmiana Regulaminu zostanie opublikowana w taki sam sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny. Odwołanie Konkursu zostanie opublikowane w taki sam sposób, w jaki ogłaszany był Regulamin.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie odpowiedzi konkursowych spowodowane problemami technicznymi nieleżącymi po stronie Organizatora.
5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
6. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności niepodanie danych, podanie nieprawdziwych danych, niezłożenie lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu oraz powoduje utratę prawa do Nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań przewidzianych postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

Źródło: Columna Medica

Skomentuj [ 0 ]
12:35, 13.04.2018 r.

Powrót do strony głównej


Wasze komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz
Redakcja serwisu ŁaskOnline.pl nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów. Należą one do osób, które je zamieściły.
Pogoda Łask z serwisu

Popularne artykuły


Reklama
      

Najnowsze ogłoszenia

Przeglądaj

Dodaj ogłoszenie bezpłatnie


Ostatnio na forum

Więcej dyskusji

      

Najnowsze komentarze
Najnowsze zdjęcia

© Copyright 2011-2019 LaskOnline.pl - Codzienna Gazeta Internetowa

Projekt i wykonanie: PRO-NET