Wtorek, 18 czerwca 2019 r., imieniny Elżbiety, Marka, Amandy

Informacja o projekcie

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice, w miejscowościach Bilew i Marzenin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 39 i art. 40 oraz w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektumiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice, w miejscowościach Bilew i Marzenin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opracowanego na podstawie uchwały Nr XXVII/204/2017 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 16 lutego 2017 r.,w dniach od 21 stycznia 2019 r. do 22 lutego 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice, w godzinach pracy Urzędu.

Przedmiotem sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustalenie przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania terenów położonych obrębie Bilew i Marzenin w gminie Sędziejowice, włączonych w granice „Miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk – Porty wyznaczonego w Planie Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola – Karsznice”.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego i do prognozy oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 stycznia 2019 r. w sali  B Urzędu Gminy w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice, o godz. 1330.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu miejscowego. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urzędu Gminy w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice (e-mail: sedziejowice@zgwrp.org.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2019 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Sędziejowice.

Skomentuj [ 0 ]
17:45, 10.01.2019 r.

Powrót do strony głównej


Wasze komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz
Redakcja serwisu ŁaskOnline.pl nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów. Należą one do osób, które je zamieściły.
Pogoda Łask z serwisu

Popularne artykuły


Reklama
      

Najnowsze ogłoszenia

Przeglądaj

Dodaj ogłoszenie bezpłatnie
Ostatnio na forum

Więcej dyskusji

      

Najnowsze komentarzeNajnowsze zdjęcia

© Copyright 2011-2019 LaskOnline.pl - Codzienna Gazeta Internetowa

Projekt i wykonanie: PRO-NET