Poniedziałek, 17 czerwca 2019 r., imieniny Laury, Alberta, Marcjana

Wolny etat w starostwie

Starostwo Powiatowe w Łasku ogłasza nabór na wolne stanowisko Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku. Wymagania niezbędne dla osób biorących udział w naborze:

1. Wymagania niezbędne dla osób biorących udział w naborze:

1) obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy
o  pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm. ),
2) ukończone 18 lat i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
4) wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku ,
5) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7) co najmniej czteroletni staż pracy w administracji państwowej, samorządowej lub
w drogownictwie,
8) nieposzlakowana opinia,
9) posiadanie prawa jazdy kat. B (praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu osobowego).


2.  Wymagania dodatkowe dla osób biorących udział w naborze:

1) znajomość problematyki organizacji i zarządzania drogami publicznymi;
2) znajomość ustaw oraz aktów wykonawczych do ustaw:
- ustawy o drogach publicznych;
- ustawy prawo budowlane;
- ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
- znajomość struktur Powiatu Łaskiego.
3)  umiejętność kosztorysowania (sporządzanie kosztorysów inwestorskich i powykonawczych);
4)  umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników;
5)  samodzielność, odpowiedzialność, dokładność i precyzja wykonywania zadań;
6)  odporność na stres.

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) organizacja pracy i kierowanie bieżącymi sprawami Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku;
2) prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem usług, remontów na drogach powiatowych;
3) prowadzenie nadzoru nad robotami prowadzonymi przez Powiatowy Zarząd Dróg
w Łasku i inne jednostki lub wykonawców na drogach powiatowych;
4) prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie PZD;
5) prowadzenie zagadnień związanych z przygotowaniem, uzgadnianiem i aktualizacją dokumentacji technicznej dla inwestycji i bieżących remontów;
6) prowadzenie spraw dotyczących wymogów i procedur administracyjnych, dotyczących przygotowania, prowadzenia i realizacji inwestycji, wynikających z przepisów prawa budowlanego, prawa wodnego, prawa ochrony środowiska i innych przepisów;
7) prowadzenie zagadnień związanych z regulowaniem stanu prawnego gruntów zajętych pod drogę oraz nieruchomości administrowanych przez PZD;
8) załatwianie spraw dotyczących wejścia w teren w związku z przygotowaniem lub wykonywaniem robót budowlanych;
9) współdziałanie w opracowywaniu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, umów do przeprowadzania procedury zamówień publicznych prac projektowych, robót budowlanych;
10) udział w komisjach przetargowych;
11) sporządzanie umów w części technicznej z wykonawcami;
12) koordynowanie, nadzorowanie i kontrola prac wykonywanych przez uczestników procesu inwestycyjnego (projektant, wykonawca, nadzór inwestorski);
13) rozliczanie zawartych umów;
14) prowadzenie rejestru dokonywanych zamówień publicznych i zawieranych umów;
15) prowadzenie korespondencji z wykonawcami;
16) pomoc w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych;
17) pomoc w opracowywaniu projektów planów finansowych zadań przewidzianych do realizacji przez PZD;
18) pomoc w opracowywaniu informacji dla Zarządu Powiatu, Komisji właściwej ds. Transportu i Rady Powiatu Łaskiego.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku Kierownika PZD:

1) Miejsce wykonywania pracy – siedziba Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku przy
ul. Narutowicza 17;
2) Budynek przy ul. Narutowicza 17 nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych; oświetlenie pomieszczeń światłem sztucznym i naturalnym;
3) Częste wyjazdy służbowe i praca w terenie, szkolenia, praca w zespole;
4) Pełen wymiar czasu pracy, umowa o pracę na czas określony;
5) Praca w godzinach 700 – 1500, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
6) Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.

5.  Oferty muszą zawierać:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem (list motywacyjny);
2) krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV) oraz klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonej ofercie do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko w Starostwie Powiatowym w Łasku”;
3) kserokopie dokumentów potwierdzających  wymagane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach; w przypadku ukończenia studiów zagranicznych - studia muszą być uznane w Rzeczypospolitej Polskiej);
4) kserokopie dokumentów potwierdzających ww. staż pracy (świadectwa pracy, a w przypadku trwającego zatrudnienia - zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia);
5) podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*;
6) podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wolnym stanowisku pracy;
7) podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą **;
8) podpisane oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą **;
9) podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą **;
10) podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą **;
 * Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 894).
 
** Wyżej wymienione oświadczenia wraz z klauzulami kandydaci mogą pobrać ze strony internetowej: http://lask.bip.net.pl/ (w zakładkach: PRACA – DO POBRANIA).


6.  Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łasku,
ul. Południowa 1, pokój Nr 13 na I piętrze (Sekretariat) lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe
w Łasku, ul. Południowa 1, 98-100 Łask, w terminie do dnia 14 stycznia 2019 r. do godziny 12.00
(liczy się data wpływu dokumentów do tutejszego starostwa).
Na kopercie winno być napisane: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku” oraz numer telefonu i email.

Oferty złożone po terminie, nie zawierające wszystkich wskazanych w ogłoszeniu o naborze dokumentów oraz oferty, z których wynika, że kandydat nie spełnia wymagań wskazanych w ogłoszeniu, podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie są dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego.

Wszystkie informacje o naborze dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej lask.bip.net.pl, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łasku ul. Południowa 1 i Powiatowego Urzędu Pracy
w Łasku ul. Objazdowa 4.

Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w kadrach Starostwa Powiatowego w Łasku najpóźniej w dniu zawarcia z nim umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, uzyskanego na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego.

Osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem (stosownie do art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych - Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0 43 675 68 10.

 

                                                                                                  Starosta

                                                                                               Piotr Wołosz

Skomentuj [ 0 ]
08:10, 11.01.2019 r.

Powrót do strony głównej


Wasze komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz
Redakcja serwisu ŁaskOnline.pl nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów. Należą one do osób, które je zamieściły.
Pogoda Łask z serwisu

Popularne artykuły


Reklama
      

Najnowsze ogłoszenia

Przeglądaj

Dodaj ogłoszenie bezpłatnie
Ostatnio na forum

Więcej dyskusji

      

Najnowsze komentarzeNajnowsze zdjęcia

© Copyright 2011-2019 LaskOnline.pl - Codzienna Gazeta Internetowa

Projekt i wykonanie: PRO-NET