Poniedziałek, 17 czerwca 2019 r., imieniny Laury, Alberta, Marcjana

Komunikat - zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U z 2018 r. poz. 2247) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz.2466).

Głównymi zmianami są:

zwiększenie limitu stawki zwrotu podatku akcyzowego z 86 do 100 litrów oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych;
wprowadzenie limitu zużycia oleju napędowego do 1 dużej jednostki przeliczeniowej (DJP) bydła w ilości 30 litrów, w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu lub hodowli bydła;
Zgodnie z art. 4 ust.2 ustawy limit zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako sumę:

kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.
Średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła, o której mowa w ustawie, ustala się jako iloraz sumy dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok , w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonych z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określone w poniższej tabeli i liczby 12.

 

 

Grupa technologiczna zwierząt gospodarskich

Współczynnik przeliczenia sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe

Buhaje powyżej 6 miesięcy do 1 roku

0,36

Buhaje powyżej 1 roku do 18 miesiąca

0,9

Buhaje powyżej 18 miesiąca

1,4

Cielęta do 6 miesiąca

0,15

Jałówki powyżej 6 miesiąca do 1 roku

0,3

Jałówki powyżej 1 roku do 18 miesiąca

0,8

Krowy

1
 

Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego dołącza się:

faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie  6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;
oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej ze wskazaniem: formy prawnej beneficjenta pomocy, kategorii przedsiębiorstwa, klasy działalności- klasa PKD;
dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa   w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2017 r., poz. 546 ze zm. oraz z 2018 r. poz.1642)- w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła. Powyższy dokument wydawany będzie na wniosek producenta rolnego, poniżej załącznik.
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego składa się w terminach:

Od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r.
Od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r.
Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Łasku, I piętro, pok. 21.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1-30 kwietnia 2019 r.
1-31 października 2019 r.
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Skomentuj [ 0 ]
10:45, 11.01.2019 r.

Powrót do strony głównej


Wasze komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz
Redakcja serwisu ŁaskOnline.pl nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów. Należą one do osób, które je zamieściły.
Pogoda Łask z serwisu

Popularne artykuły


Reklama
      

Najnowsze ogłoszenia

Przeglądaj

Dodaj ogłoszenie bezpłatnie
Ostatnio na forum

Więcej dyskusji

      

Najnowsze komentarzeNajnowsze zdjęcia

© Copyright 2011-2019 LaskOnline.pl - Codzienna Gazeta Internetowa

Projekt i wykonanie: PRO-NET