Wtorek, 22 października 2019 r., imieniny Halki, Kordiana, Kordelii

Absolutorium dla Wójta Gminy Buczek

Na VI Sesji Rady Gminy Buczek, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2019 roku Rada Gminy Buczek udzieliła Wójtowi Bronisławowi Węglewskiemu absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2018.

Wykonanie dochodów i wydatków, na koniec 2018 roku, kształtowały się następująco:
na plan dochodów w kwocie 23.965.935,40 zł, wykonanie wyniosło 24.300.075,71 zł,co stanowi 101,39 % planu. Z tego:
a) dochody bieżące, plan 22.205.040,40 zł, wykonanie 22.345.456,71 zł;
b) dochody majątkowe, plan 1.760.895,00 zł, wykonanie 1.954.619,00 zł.
2) Na plan wydatków w kwocie 24.463.411,00 zł, wykonanie wyniosło 22.989.975,17 zł, co stanowi 93,98% planu. Z tego:
a) wydatki bieżące, plan 20.390.445,00 zł, wykonanie wyniosło 19.021.129,04 zł;
b) wydatki majątkowe, plan 4.072.966,00 zł, wykonanie wyniosło 3.968.846,13 zł.
Szczegóły dotyczące poszczególnych inwestycji realizowanych w roku 2018 przedstawia tabela;
Przy realizacji budżetu Gminy Buczek zwrócono szczególnie uwagę, aby był on realizowany prawidłowo, zgodnie z planem, z uwzględnieniem hierarchii potrzeb, pilności i celowości. Przy planowaniu budżetu kierowano się zasadą ostrożności to znaczy, że dochody planowano na realnym poziomi, natomiast wydatki z uwzględnieniem zdarzeń mogących wpłynąć na wzrost kosztów, jednak z naciskiem na gospodarne wydatkowanie środków. Takie podejście do realizacji budżetu dało wskaźnik 101,39% wykonanie dochodów budżetowych oraz oszczędne wykonanie wydatków na poziomie około 93,98%. Nie wpływało to jednak na obniżenie jakości i standardu realizowanych przez Gminę Buczek zadań.
W roku 2018 podejmowane były starania mające na celu pozyskania dodatkowych środków z zewnątrz. Są to środki w wysokości 4.808.01 mln:

1) złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie środków w wysokości 135.050,00 zł z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę/modernizację dróg rolniczych. Środki zostały przyznane. Zrealizowano inwestycję na zadaniu które otrzymało to wsparcie to jest: Konserwacja nawierzchni drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Wola Bachorska;

2) złożono wnioski do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na wsparcie inicjatyw lokalnych w sołectwach Kowalew, Brodnia i Bachorzyn. Wszystkie trzy projekty zostały zrealizowane – pozyskane środki to kwota 14.966,91 zł.;

3) w roku 2017 złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie środków z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 działanie: VII.1 Technologie Informacyjno-Komunikacyjne na zdanie pod nazwą „Budowa systemu e-usług w Gminie Buczek”. Wniosek został zaakceptowany i w dniu 29 listopada 2017 roku została podpisana umowa na dofinansowanie. Projekt zakładał wymianę wszystkich wodomierzy na takie, które umożliwiają odczyt radiowy. System daje możliwość płacenia faktur przez odbiorcę wody w formie elektronicznej. Projekt został zakończony w roku 2018. Pozyskana kwota to 377.385,20 zł.;

4) w roku 2017 złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie środków z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na zdanie pod nazwą „Przedszkole na medal”. W dniu 6.06.2017 r. została podpisana umowa na realizacje zadania. Część środków na realizacje zadania wpłynęła w formie zaliczki już w 2017 roku w wysokości 246.640,00 zł. W roku 2018 wpłynęła pozostała kwota tj. 392.521,94 zł. Do końca sierpnia 2018 roku zadanie zostało zakończone i rozliczone;

5) w roku 2017 złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie środków z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zdanie pod nazwą „Budowa targowiska stałego „Mój Rynek” z infrastrukturą techniczną w gminie Buczek”. W dniu 20 lutego 2018 roku podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na przynanie pomocy. Dofinansowanie wynosi 672.348,00 zł. W roku 2018 rozpoczęły sie prace inwestycyjne. Zakończenie zadania planowane jest na 2019 rok;

6) w roku 2017 złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie środków z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zdanie pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Woli Buczkowskiej wraz z niezbędną infrastrukturą”. W dniu 23 lutego 2018 roku podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na przyznanie pomocy. Dofinansowanie wynosi 250.587,00 zł. W roku 2018 rozpoczęły sie prace inwestycyjne. Zakończenie zadania planowane jest na 2019 rok;

7) w roku 2018 złożono wniosek do Ministerstwa Sprawiedliwości na środki z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Buczek. Ostateczna kwota pozyskanych środków to 41.101,83 zł.;

8) w roku 2018 złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na środki z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Buczek. W czerwcu 2018 roku podpisano umowę dotacji. Wysokość otrzymanych środków to 14.000,00 zł.;

9) w czerwcu 2018 roku złożono wniosek o zwiększenie subwencji oświatowej dla Gminy Buczek na rok 2018 w ramach 0,4% rezerwy. Z pozyskanych środków sfinansowano zakup pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej w Czestkowie dla pracowni geograficznej, biologicznej, fizycznej oraz chemicznej. Zakup pomocy był niezbędny ze względu na zmianę podstawy programowej dla szkół podstawowych w związku z reformą systemu edukacji. Pozyskana kwota to 51.335,00 zł.;

10) w pierwszym półroczu 2018 roku złożono również wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Poddziałanie XI.1.2 na zadanie pod nazwą „Uczmy się dla życia”. Wniosek realizowany będzie przez Szkołę Podstawową w Czestkowie. W ramach wniosku odbywać się będą zajęcia biologiczno-fizyczno-matematyczne oraz językowe. Możliwe będzie przeprowadzenie modernizacji pracowni informatycznej, nauczyciele podniosą poziom wykształcenia poprzez studia podyplomowe oraz szkolenia. Dzieci z dysfunkcjami będą miały możliwość korzystać z zajęć logopedycznych i sensorycznych. Możliwy jest również zakup pomocy naukowych. W dniu 24 stycznia 2019 roku podpisano umowę o dofinansowanie. Od 1 lutego 2019 roku. Wartość projektu to 768.151.24 zł. Wkład własny 56.500,00 zł. Możliwa kwota do pozyskania to 711.651,24 zł.;

11) w dniu 14 września 2018 roku złożono wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 103115E Buczek-Józefatów w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Wnioskowana kwota to 758.449,00 zł. Wniosek przeszedł ocenę formalną;

12) w roku 2016 podpisano umowę o przyznanie pomocy z RPOW 2014-2020 na dofinansowanie realizacji zadania Przebudowa drogi gminnej 103110E Malenia – Grzeszyn. W roku 2018 inwestycja została zakończona. Pozyskana kwota dofinansowania, która wpłynęła na rachunek budżetu Gminy Buczek to 1.388.605,00 zł.

Łączna kwota pozyskanych środków zewnętrznych to 4.808.001,12 zł. Część z nich wpłynęła na rachunek budżetu Gminy Buczek w roku 2018 część zasili budżet roku przyszłego. Podkreślić należy, że starania mające na celu pozyskiwanie zewnętrznych bezzwrotnych źródeł finansowania przynoszą wymierne efekty i są znaczącym elementem dochodów budżetu Gminy Buczek.

Budżet Gminy Buczek w roku 2018 był budżetem stabilnym i dobrze zaplanowanym. Taki kształt budżetu to wynik konsekwencji działania charakteryzującej się, z jednej strony naciskiem na pozyskiwanie bezzwrotnych środków zewnętrznych, z drugiej oszczędnym gospodarowaniem powierzonymi zasobami finansowymi. Przedkładając powyższe sprawozdanie podkreślić należy, że budżet roku 2018 zamknął się nadwyżką operacyjną w wysokości 3.324.327,67 zł. Mamy nadzieję, że następny rok budżetowy będzie równie udany, mimo problemów z nowymi zadaniami ciągle obciążającymi samorządy. Gmina nie posiada kredytów bankowych.

Skomentuj [ 0 ]
11:25, 08.07.2019 r.

Powrót do strony głównej


Wasze komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz
Redakcja serwisu ŁaskOnline.pl nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów. Należą one do osób, które je zamieściły.
Pogoda Łask z serwisu

Popularne artykuły


Reklama
      

Najnowsze ogłoszenia

Przeglądaj

Dodaj ogłoszenie bezpłatnie


Ostatnio na forum

Więcej dyskusji      

Najnowsze komentarzeNajnowsze zdjęcia

© Copyright 2011-2019 LaskOnline.pl - Codzienna Gazeta Internetowa

Projekt i wykonanie: PRO-NET