Wtorek, 19 marca 2019 r., imieniny Józefa, Bogdana, Laili

Nabór wniosków na Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Łasku informuje, iż od dnia 11.06.2018 r. do dnia 22.06.2018 r. będzie prowadził nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Zapraszamy pracodawców, którzy spełniają priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Wnioski złożone na nieaktualnych drukach będą wymagały poprawienia.

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2018:

PRIORYTET I. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

 

Zawód zidentyfikowany jako deficytowy w oparciu o wyniki najbardziej aktualnych badań/analiz (Barometr zawodów 2018- http://barometrzawodow.pl).

- zawody deficytowe- powiat łaski w 2018 r. -Fryzjerzy; Kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych; Krawcy i pracownicy produkcji odzieży.

- zawody deficytowe w województwie łódzkim w 2018 r. – Fryzjerzy; Kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych; Krawcy i pracownicy produkcji odzieży; Kucharze; Operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych; Magazynierzy; Pielęgniarki i położne; Spawacze; Ślusarze.

 

Pracodawca wnioskujący o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych na terenie innego powiatu lub województwa niż siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku powinien wykazać, że zawód jest deficytowy dla miejsca wykonywania pracy (określić czy zawód jest deficytowy  na terenie powiatu łaskiego czy województwa łódzkiego).

 

PRIORYTET II. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy;

Wnioskodawca powinien udowodnić np. na podstawie kopii dokumentów zakupu, decyzji dyrektora/zarządu o wprowadzeniu norm ISO, itp. oraz logicznego i wiarygodnego uzasadnienia, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy, a pracownicy objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/ planowanymi do wprowadzenia zmianami. Wsparciem można objąć jedynie pracownika, który w ramach wykonywania swoich zadań zawodowych/na stanowisku pracy korzysta lub będzie korzystał z nowych technologii i narzędzi pracy.

 

PRIORYTET III. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej. Wsparcie osób pracujących w szczególnie trudnych warunkach aby ułatwić im przekwalifikowanie się w celu umożliwienia pozostania na rynku pracy.

 

Dodatkowo Rada Rynku Pracy zdefiniowała następujące priorytety wydatkowania tzw. rezerwy KFS:

wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych - Wsparcie kształcenia ustawicznego osób wyłącznie w zakresie umiejętności ściśle zawodowych, o ile powiązane są one z wykonywaniem pracy w zawodzie deficytowym: nie przewiduje się finasowania kompetencji miękkich.
wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia - Decyduje wiek osoby, która skorzysta z kształcenia ustawicznego, w momencie składania przez pracodawcę wniosku o dofinansowanie.
W bieżącym roku wnioski pracodawców składane o środki z puli rezerwy, aby kwalifikowały się do rozpatrzenia, nie muszą spełniać jednocześnie priorytetów Rady Rynku Pracy i Ministra.

Złożone wnioski będą rozpatrywane zgodnie z Zasadami przyznawania środków  z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Łasku

Przy rozpatrywaniu wniosku uwzględnia się m.in.:

1) zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania KFS na dany rok;

2) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;

3) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania z KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;

4) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;

5) w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego  dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;

6) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;

7) możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.)

Uwaga:
Pracodawca nie może otrzymać dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, świadczonych przez usługodawcę, z którym jest powiązany osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między pracodawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu pracodawcy, polegające w szczególności na:

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Kształcenie wskazane we wniosku powinno rozpoczynać się nie wcześniej niż 30 dni od daty złożenia wniosku

Kształcenie musi rozpocząć się w 2018 r. i środki muszą być wydatkowane przez pracodawcę w 2018 r.

 

Wszystkie niezbędne dokumenty oraz dodatkowe informacje dotyczące zasad przyznawania środków z KFS przez Powiatowy Urząd Pracy w Łasku znajdują się na stronie internetowej http://www.puplask.pl/pracodawcy_przedsiebiorcy/Krajowy_fundusz_szkoleniowy.html - (zakładka Dla pracodawców i przedsiębiorców/Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców/Krajowy Fundusz Szkoleniowy)          

Szczegółowe informacje i wydawanie wniosków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łasku, ul. Objazdowa 4,
I piętro pok. 15 tel. 0 43 675 17 28
W/w wnioski można składać w sekretariacie Urzędu (II piętro, pok. 34).

Skomentuj [ 0 ]
08:15, 11.06.2018 r.

Powrót do strony głównej


Wasze komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz
Redakcja serwisu ŁaskOnline.pl nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów. Należą one do osób, które je zamieściły.
Pogoda Łask z serwisu

Popularne artykuły


Reklama
      

Najnowsze ogłoszenia

Przeglądaj

Dodaj ogłoszenie bezpłatnie


Ostatnio na forum

Więcej dyskusji

      

Najnowsze komentarzeNajnowsze zdjęcia

© Copyright 2011-2019 LaskOnline.pl - Codzienna Gazeta Internetowa

Projekt i wykonanie: PRO-NET