Wtorek, 28 listopada 2023 r., imieniny Zdzisława, Lesława, Gościerada

Pogotowie Reporterskie

Łask. Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027

 

Z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników orzekających w sądach powszechnych w kadencji 2020-2023. Powoduje to konieczność przeprowadzenia czynności zmierzających do naboru kandydatów na ławników na nową kadencję 2024-2027.

Zgodnie z treścią art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.) ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów - w głosowaniu tajnym.

Wybory ławników odbywają się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników.

 

Prezes Sądu Okręgowego w Sieradzu podał liczbę ławników wybieranych do poszczególnych sądów:

- do orzekania w Sądzie Rejonowym w Łasku w sprawach rodzinnych – 4,

- do orzekania w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli w sprawach z zakresu prawa pracy – 2,

- do orzekania w Sądzie Okręgowym w Sieradzu w pozostałych sprawach –10.

                                                                     

Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do rady gminy, na obszarze której kandydat jest zatrudniony lub zamieszkuje.    

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
jest nieskazitelnego charakteru;
ukończył 30 lat;
jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
nie przekroczył 70 lat;
jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Ławnikami nie mogą być:

osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
adwokaci i aplikanci adwokaccy;
radcy prawni i aplikanci radcowscy;
duchowni;
żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
funkcjonariusze Służby Więziennej;
radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.                                         

Kandydatów na ławników zgłaszają  radom gmin:

- prezesi właściwych sądów,

- stowarzyszenia,

- inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

- oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Łask.

 

Kandydaci na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy winni wykazać się szczególną znajomością spraw pracowniczych.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, zwanej dalej "kartą" (druk do pobrania).

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponowi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie. Wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście.

Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce karty.

Do karty kandydat na ławnika ma obowiązek załączyć:

informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (druk do pobrania),
oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona (druk do pobrania),
zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 

Dokumenty pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

 

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. 

 

Zgłoszenia przyjmowane będą w pok. nr 16 (parter) Urzędu Miejskiego w Łasku ul.Warszawska 14, (tel. 43 676 83 16) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30  najpóźniej do dnia 30 czerwca 2023 r.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu lub które nie spełniają wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Wszystkie informacje o zasadach wybierania ławników oraz druki do pobrania można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łasku – www.lask.pl.

Skomentuj [ 0 ]
10:30, 24.05.2023 r.

Powrót do strony głównej


Wasze komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz
Redakcja serwisu ŁaskOnline.pl nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów. Należą one do osób, które je zamieściły.

Reklama
Popularne artykuły


Reklama
Najnowsze ogłoszenia

Przeglądaj

Dodaj ogłoszenie bezpłatnie
Ostatnio na forum

Więcej dyskusji

Najnowsze komentarze


Pogoda

Facebook
Najnowsze zdjęcia


© Copyright 2011-2023 LaskOnline.pl - Codzienna Gazeta Internetowa

Realizacja: PRO-NET