Wtorek, 27 lutego 2024 r., imieniny Gabriela, Anastazji, Honoryny

Pogotowie Reporterskie

Łask. Nabór na stanowisko urzędnicze

 

Urząd Miejski w Łasku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Budżetowym w wymiarze: 1 etat.

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP - dla obywateli z innych państw wymagana jest znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku:
- inspektor:
a) wykształcenie wyższe i co najmniej 3 - letni staż pracy lub
b) wykształcenie średnie i co najmniej 5 - letni staż pracy;
- podinspektor:
a) wykształcenie wyższe lub
b) wykształcenie średnie i co najmniej 3 - letni staż pracy;
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
5) nieposzlakowana opinia;
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy;
7) doświadczenie w zakresie obsługi procesów płacowych;
2. Wymagania dodatkowe
1) znajomość przepisów w zakresie: ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, gwarantowanych świadczeń pracowniczych, o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, kodeksu cywilnego, finansów publicznych, ustaw o samorządzie gminnym i pracownikach samorządowych,
2) predyspozycje osobowościowe: samodzielność, zaangażowanie, zdolności analityczne, organizacyjne, komunikacyjne, umiejętność pracy pod presją czasu, terminowość,
3) umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa,
4) umiejętność obsługi komputera - programów płacowych, pakiet MS Office, kserokopiarka,
OZNACZENIE Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami. Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki, złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność, spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu, po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
5) umiejętność organizacji czasu pracy i duża samodzielność,
6) mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy w jednostce samorządu terytorialnego,
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Sporządzanie list płac, list wynagrodzeń, zasiłków chorobowych oraz zestawień list płac pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku i prowadzenie dokumentacji niezbędnej w tym zakresie.
2. Wykonywanie obowiązków należących do płatnika ZUS i płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami dla pracowników Urzędu Miejskiego.
3. Sporządzanie dokumentacji wynikającej z zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie refundacji wynagrodzeń pracowniczych.
4. Miesięczne rozliczanie wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
5. Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT 11, PIT R dla radnych, PIT 4.
6. Sporządzanie list diet dla radnych.
7. Odprowadzanie składek ZUS, na ubezpieczenie zdrowotne i fundusz pracy, składek PPK oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.
8. Przygotowywanie zaświadczeń w zakresie prowadzonych spraw.
9. Sporządzanie list wypłat ryczałtów samochodowych.
10. Sporządzanie wypłat z ZFŚS dla pracowników i emerytów Urzędu Miejskiego.
11. Sporządzanie sprawozdań Z-03, Z-06 oraz innych w zakresie prowadzonych spraw i obowiązków.
12. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej wyroków komorniczych i przekazywanie potrąceń do komornika.
13. Terminowe przygotowywanie i eksportowanie do systemu bankowego przelewów w zakresie list wypłat i innych dokumentów.
14. Dokładnej znajomości przepisów prawnych w zakresie obowiązującym na stanowisku pracy.
15. Przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej, instrukcji kancelaryjnej, instrukcji obiegu dokumentów księgowych oraz instrukcji bhp. i ppoż.
16. Wykonywania innych czynności służbowych zleconych przez Burmistrza, zastępcę Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, Naczelnika Wydziału Budżetowego.
17. Zastępowanie pracownika Wydziału Budżetowego zajmującego się naliczaniem wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych w przypadku niemożności pełnienia przez niego obowiązków z powodu urlopu, choroby lub innych przyczyn.
4. Warunki pracy na stanowisku:
1) umowa o pracę zostanie zawarta zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530), w pełnym wymiarze czasu pracy; wynagrodzenie wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1960 ze zm.) w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych i Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku; proponowane wynagrodzenie zasadnicze: w zależności od posiadanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego;
2) praca świadczona od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30; przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie; wykonywana przy naturalnym i sztucznym  oświetleniu;
3) budynek administracyjny przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych;
4) pomieszczenie biurowe usytuowane na I piętrze budynku, w budynku jest winda;
5) praca siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji ciała, obsługa komputera.

5. Wielkość wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Łasku w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, tj. w miesiącu: styczeń 2024 r. jest niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
2) list motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem;
3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia i kwalifikacji zawodowych;
4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy/doświadczenia zawodowego, np. świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, itp. ;
5) inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz doświadczeniu w pracy na podobnym stanowisku;
6) mile widziane opinie lub referencje;
7) oświadczenia o:
 posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub zaświadczenie o niekaralności;
 posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu o naborze lub zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy);
8) oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;
9) oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych;
10) Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 ust. 2b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wzór Kwestionariusza osobowego oraz Oświadczenia, o których mowa powyżej dostępne na stronie www.bip.lask.pl - praca.

Wszystkie kserokopie dokumentów, o których mowa w pkt 6 ust 3, 4, 5, 10 winny być potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem i opatrzone klauzulą:

„Potwierdzam za zgodność z oryginałem, data i własnoręczny podpis”.

Wszystkie oświadczenia winny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.

7. Pozostałe postanowienia:
1) Wymagane dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 19 lutego 2024 roku do godz. 15.30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko: inspektor/podinspektor w Wydziale Budżetowym” osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14 (parter) lub przesłać pocztą na adres Urzędu (prosimy o wskazanie na kopercie danych do kontaktu - imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail).
2) Oferty, które wpłyną po terminie określonym w pkt 1 nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do siedziby Urzędu).
3) Niespełnienie któregokolwiek z wymogów formalnych, jak również brak podpisu na oświadczeniach, liście motywacyjnym i kwestionariuszu oraz brak potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem, spowoduje odrzucenie oferty na etapie oceny wstępnej.
4) Zastrzega się możliwość zakwalifikowania do II etapu naboru jedynie wybranych kandydatów, spełniających wymagania formalne i w największym stopniu wymagania dodatkowe. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci będą informowani za pomocą poczty elektronicznej, a w przypadku nieposiadania e-maila - telefonicznie.
5) Nabór przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Łasku.
6) W postępowaniu konkursowym Komisja stosuje zapisy procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze do Urzędu Miejskiego w Łasku stanowiącą załącznik do Zarządzenia Nr 49/09 Burmistrza Łasku z dnia 3 kwietnia 2009 r. ze zmianami.
7) Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętymi wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonym w ogłoszeniu o naborze.
8) Informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona na tablicy informacyjnej Urzędu oraz  opublikowana na stronie BIP przez okres co najmniej 3 miesięcy.
9) Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Wydziale Ogólno - Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku. Urząd Miejski w Łasku nie odsyła dokumentów kandydatów.
10) Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w Wydziale Ogólno - Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę oryginał zaświadczenia o niekaralności uzyskanego na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego.
11) Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 43 676 83 20, 43 676 83 22.

 

Burmistrz Łasku
Gabriel Szkudlarek

Skomentuj [ 0 ]
17:15, 10.02.2024 r.

Powrót do strony głównej


Wasze komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz
Redakcja serwisu ŁaskOnline.pl nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów. Należą one do osób, które je zamieściły.

Reklama
Popularne artykuły


ReklamaNajnowsze ogłoszenia

Przeglądaj

Dodaj ogłoszenie bezpłatnie

Ostatnio na forum

Więcej dyskusji

Najnowsze komentarze


Pogoda

FacebookNajnowsze zdjęcia


© Copyright 2011-2024 LaskOnline.pl - Codzienna Gazeta Internetowa

Realizacja: PRO-NET