Niedziela, 16 czerwca 2024 r., imieniny Aliny, Justyny, Benona

Pogotowie Reporterskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Buczek

 

Starosta Łaski ogłasza: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Wola Bachorska, w gm. Buczek, stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 275/4 o pow. 0,1075 ha, (identyfikator: 100301_2.0018.275/4).

Cena wywoławcza wynosi 70 000,00 zł brutto, w tym wadium – 7 000,00 zł (zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług zwolniona jest  z podatku VAT).

Przetarg odbędzie się w dniu 12 lipca 2024 roku o godz. 09:00 w Starostwie Powiatowym w Łasku, ul. Południowa 1.

Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, w którym zamieszkują osoby fizyczne. W budynku tym wyróżnić można w części starej 2 pokoje, kuchnię oraz łazienkę, w części nowej dobudowanej: wiatrołap, pokój oraz kotłownię o łącznej powierzchni użytkowej domu 63,7 m². Wysokość pomieszczeń jest zmienna: 2,21 m - 2,32 m.  Stan techniczny określono jako zły, standard domu określono jako niski, a układ funkcjonalno-mieszkalny określono jako niekorzystny. Nieruchomość wolna jest od długów, obciążeń i  zobowiązań oraz nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, stanowiąca miejsce zamieszkania osób fizycznych. Nabywca odpowiada za  samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania.

Ponadto budynek ten wyposażony jest w instalacje elektryczną, która jest awaryjna i o dużym stopniu zużycia oraz wykonane zostało przyłącze  wodno-kanalizacyjne.             

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowo-wschodniej części gm. Buczek w obrębie Wola Bachorska na terenie wsi Czarny Las. Dojazd  do nieruchomości jest utrudniony z uwagi na  jakość drogi prowadzącej przez las.

Sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny niezabudowane leśne. Lokalizację ogólną określono jako przeciętną z uwagi na dalsze położenie względem sklepów.

Zgodnie z  zaświadczeniem z dnia 12.04.2023 r., znak: PAWK.6727.46.2023 wydanym prze Wójta Gminy Buczek dla ww. działki nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla obszaru obejmującego działkę nr 275/4 położoną w  obrębie Wola Bachorska, gm. Buczek nie wydano również decyzji o warunkach zabudowy.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Buczek, uchwalonym przez Radę Gminy Buczek Uchwałą Nr V/38/07 z dnia 15.02.2007 r. ww.  działka znajduje się na terenie przeznaczonym pod zalesienie. Na w/w działkę nie  uchwalono również planu ogólnego.       

Działka oznaczona symbolem Br – RVI stanowiąca w opisie użytku grunty rolne zabudowane. 

Stan prawny ww. nieruchomości uregulowany jest w Księdze Wieczystej nr SR1L/00057167/0.

Zgodnie z świadectwem charakterystyki energetycznej sporządzonym w dniu 20.03.2024 r.  nr SCHE/5148/53/2024:

wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową wynosi EU:179,47 kWh (m² x rok),
wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową wynosi EK:450,44 kWh (m² x rok)
wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną wynosi EP: 135,70 x rok).
jednostkowa wielkość emisji CO2 wynosi ECO2=0,02tCO2/(m2 x rok)
udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową wynosi UOZE=89,36 %.
Terminy wnoszenia opłat nie później niż 3 dni przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

Termin zagospodarowania nieruchomości, wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego, wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy; zasady aktualizacji opłat - nie dotyczy. 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w  nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 roku o gospodarce nieruchomościami upłynął z dniem 10.05.2024 r. Jest to pierwszy przetarg na sprzedaż tej nieruchomości.

Wadium w formie pieniężnej z podaniem numeru działki należy wpłacić w takim terminie, aby komisja przetargowa mogła w dniu 08 lipca 2024 roku, stwierdzić, że dokonano wpłaty. Przed przystąpieniem do w/w przetargu uczestnicy powinni przedstawić dowód tożsamości, a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypis z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących te podmioty. Cena osiągnięta w przetargu pomniejszona o wpłacone wadium winna być przez nabywcę uregulowana nie później niż 3 dni przed zawarcia aktu notarialnego. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej. Koszty notarialne oraz związane z wpisem w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Wadium należy wpłacać na konto: Powiat Łaski nr 47 9263 0000 0516 2547 2005 0001. 

Minimalne postąpienie, o które należy podwyższyć cenę wywoławczą wynosi 1% ceny wywoławczej.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1 oraz w siedzibie zlokalizowanej przy ul. Narutowicza 17 oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łasku https://lask.bip.net.pl/ oraz na stronie internetowej Powiatu Łaskiego https://lask.com.pl/. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w prasie lokalnej. Informacja o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych.

 Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Łasku ul. Narutowicza 17 /II piętro/, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek od 8.00 do 16.00, wtorek – piątek od 7.30 do 15.30, tel. (43) 676 -  30 - 64 i (43) 676 - 30 - 65.   

Przeznaczoną do sprzedaży nieruchomość można obejrzeć w terminie uzgodnionym z pracownikami Wydziału Gospodarki Nieruchomościami tel. 43 676 3065/64 od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek od 8.00 do 16.00, wtorek - piątek od 7.30 do 15.30.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU

Przetarg przeprowadza się w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż zabudowanej nieruchomości budynkiem mieszkalnym, położona w  gm.  Buczek, w obrębie Wola Bachorska oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr  275/4 o pow. 0,1075 ha.
Cena wywoławcza wynosi: 70 000,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) i wadium w wysokości: 7 000,00  brutto zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100).
Nabywca zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy terenu.

Przed przystąpieniem do przetargu zainteresowany nabyciem nieruchomości winien:

     - zapoznać się w terenie ze stanem jej zagospodarowania,

     - wpłacić wadium na konto: nr 47 9263 0000 0516 2547 2005 0001 w terminie, podanym w ogłoszeniu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi na podane konto w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości pomniejszona o wpłacone wadium winna nastąpić nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej. Uczestnikowi przetargu, który nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również który nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 8  nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa  własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości (opłaty notarialne, sądowe) ponosi nabywca nieruchomości.
Starosta Łaski zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
 

 

Klauzula informacyjna:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Łaski, Łask ul. Południowa 1, 98-100 Łask, tel. 43 6756800. Dane kontaktowe do  Inspektora Danych Osobowych: tel. 43 6756840, e-mail: iod@lask.com.pl,  lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Dane osobowe przetwarzana będą w celu: wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Starostę Łaskiego oraz  wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Starostę  Łaskiego;  W związku z przetwarzaniem danych mogą one być udostępniane innym odbiorcom (procesorom) lub kategoriom odbiorców danych osobowych w tym: inne podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz  inne podmioty, które  przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. W związku z przetwarzaniem przez Administratora przysługuje Państwu: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Skomentuj [ 0 ]
10:28, 11.06.2024 r.

Powrót do strony głównej


Wasze komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz
Redakcja serwisu ŁaskOnline.pl nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów. Należą one do osób, które je zamieściły.

Reklama

Popularne artykuły


ReklamaNajnowsze ogłoszenia

Przeglądaj

Dodaj ogłoszenie bezpłatnie
Ostatnio na forum

Więcej dyskusji

Najnowsze komentarze


Pogoda

FacebookNajnowsze zdjęcia


© Copyright 2011-2024 LaskOnline.pl - Codzienna Gazeta Internetowa

Realizacja: PRO-NET