Wtorek, 26 stycznia 2021 r., imieniny Pauli, Polikarpa, Pauliny

Pogotowie Reporterskie

Nabór wniosków na KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Łasku informuje, iż od dnia 14.01.2019 r. do dnia 25.01.2019 r. będzie prowadził nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach priorytetów I, II, III, IV, V, VI

(nie dotyczy priorytetów wydatkowania tzw. rezerwy KFS)

Zapraszamy pracodawców, którzy spełniają priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego
w roku 2019 do składania wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Wnioski złożone na nieaktualnych drukach będą wymagały poprawienia.

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2019:

PRIORYTET I. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

Zawód zidentyfikowany jako deficytowy w oparciu o wyniki najbardziej aktualnych badań/analiz (Barometr zawodów 2019 - http://barometrzawodow.pl).

- zawody deficytowe - powiat łaski w 2019 r. – Agenci ubezpieczeniowi; Betoniarze i zbrojarze; Kierowcy autobusów; Kierowcy samochodów ciężarowych
i ciągników siodłowych; Kosmetyczki; Krawcy i pracownicy produkcji odzieży; Masaże i przetwórcy ryb; Monterzy instalacji budowlanych; Operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych; Operatorzy obrabiarek skrawających; Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości; Spawacze; Ślusarze.

- zawody deficytowe w województwie łódzkim w 2019 r. – Elektrycy, elektromechanicy, elektromonterzy; Kierowcy autobusów; Kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych; Krawcy i pracownicy produkcji odzieży; Kucharze; Magazynierzy; Masaże i przetwórcy ryb; Monterzy instalacji budowlanych; Murarze
i tynkarze; Operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych; Operatorzy obrabiarek skrawających; Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej; Pielęgniarki i położne; Spawacze; Ślusarze.

Pracodawca wnioskujący o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych na terenie innego powiatu lub województwa niż siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku powinien wykazać, że zawód jest deficytowy dla miejsca wykonywania pracy (określić czy zawód jest deficytowy na terenie powiatu łaskiego czy województwa łódzkiego).

PRIORYTET II. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości; 

PRIORYTET III. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Lista,PS,4069.html, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z  grup, o których mowa
w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1205) lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;

PRIORYTET IV. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;

PRIORYTET V. Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli,
o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu;

PRIORYTET VI. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

 

Dodatkowo Rada Rynku Pracy zdefiniowała następujące priorytety wydatkowania tzw. rezerwy KFS:

a) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej;

b) wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;

c) wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.

W bieżącym roku wnioski pracodawców składane o środki z puli rezerwy, aby kwalifikowały się do rozpatrzenia, nie muszą spełniać jednocześnie priorytetów Rady Rynku Pracy i Ministra.

Złożone wnioski będą rozpatrywane zgodnie z Zasadami przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Łasku.

Przy rozpatrywaniu wniosku uwzględnia się m.in.:

1) zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania KFS na dany rok;

2) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;

3) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania z KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;

4) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;

5) w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;

6) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;

7) możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2018 r., poz. 1265 z późn. zm.)

Uwaga:
Pracodawca nie może otrzymać dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, świadczonych przez usługodawcę,
z którym jest powiązany osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między pracodawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu pracodawcy, polegające w szczególności na:

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej
do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Kształcenie wskazane we wniosku powinno rozpoczynać się nie wcześniej niż 30 dni od daty złożenia wniosku

Kształcenie musi rozpocząć się w 2019 r. i środki muszą być wydatkowane przez pracodawcę w 2019 r.

Wszystkie niezbędne dokumenty oraz dodatkowe informacje dotyczące zasad przyznawania środków z KFS przez Powiatowy Urząd Pracy w Łasku znajdują się na stronie internetowej http://www.puplask.pl/pracodawcy_przedsiebiorcy/Krajowy_fundusz_szkoleniowy.html 
(zakładka Dla pracodawców i przedsiębiorców/Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców/Krajowy Fundusz Szkoleniowy)           

Szczegółowe informacje i wydawanie wniosków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łasku, ul. Objazdowa 4, I piętro pok. 15, tel. 0 43 675 17 28

Ww. wnioski można składać w sekretariacie Urzędu (II piętro, pok. 34).

Skomentuj [ 0 ]
17:00, 14.01.2019 r.

Powrót do strony głównej


Wasze komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz
Redakcja serwisu ŁaskOnline.pl nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów. Należą one do osób, które je zamieściły.

Pogoda

Popularne artykuły


Reklama

Najnowsze ogłoszenia

Przeglądaj

Dodaj ogłoszenie bezpłatnie

Ostatnio na forum

Więcej dyskusji

Najnowsze komentarze
Najnowsze zdjęcia
© Copyright 2011-2021 LaskOnline.pl - Codzienna Gazeta Internetowa

Projekt i wykonanie: PRO-NET