Środa, 27 maja 2020 r., imieniny Jana, Juliusza, Radowita

Pogotowie Reporterskie

Zaproszenie do składania ofert - naczepa ciężarowa

W związku z tym, iż ogłoszony na dzień 10.10.2019 r. pierwszy przetarg, zakończył się wynikiem negatywnym Wójt Gminy Widawa ogłasza drugi publiczny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż pojazdu, którego właścicielem jest Gmina Widawa, tj.:

Rodzaj pojazdu: Naczepa ciężarowa

Marka: WELLMEYER HENDRICH ( wywrotka trójstronna)

Rok produkcji: 1984

Numer rejestracyjny: ELA P362

Nr podwozia: 4526.

Cena wywoławcza w przetargu  wynosi 14.500,00 zł ( słownie: czternaście tysięcy pięćset zł) cena zawiera podatek VAT 23 %.

Warunkiem przystąpienia oferenta do  przetargu jest złożenie pisemnej oferty i wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj.:

1)      Naczepa Ciężarowa  WELLMEYER HENDRICH             Nr rej. ELA P362                     1.450,00 zł

Wadium należy wpłacić w gotówce najpóźniej do dnia 21 listopada 2019 r. do godz. 13.00 na konto Urzędu Gminy Widawa prowadzone przez LBS Zduńska Wola O/Widawa 91 9279 0007 0000 0101 2000 0030 przy czym za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na wyżej wskazany rachunek.

Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu, a uczestnikowi, który przetarg wgrał zalicza się je na poczet ceny nabycia.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Pojazd przeznaczony do sprzedaży można obejrzeć w dni robocze od dnia 6 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2019 r., w godzinach 9.00-15.00 na terenie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Kiełczygłowskiej 15. Osobą do kontaktu jest Pani Magdalena Olczak, tel. 43 672 10 34 wew. 57, pok. nr  14 w godzinach pracy Urzędu.

Udział w Przetargu:

W przetargu mogą brać udział osoby, które w wymaganym terminie wpłacą wadium oraz złożą ofertę.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Pisemna oferta powinna zawierać:

1)      Imię, nazwisko, adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

2)      Nr PESEL i NIP oferenta

3)      Datę sporządzenia oferty,

4)      Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz jego przedmiotem i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń bądź oświadczenie o świadomości ponoszenia odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin

5)      Oferowaną cenę.

Oferty muszą być czytelne i nie budzić zastrzeżeń co do ich treści.

Okres wiązania ofert wynosi 30 dni.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

Wzór formularza ofertowego w załączeniu do ogłoszenia. Formularz ofertowy można pobrać
w siedzibie sprzedawcy. Każdy może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferty należy składać  w terminie do dnia 21 listopada 2019 r. do godz. 13.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Widawa, ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: „Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż naczepy ciężarowej WELLMEYER, nie otwierać przed dniem 21.11.2019 r. godz. 13.00”

 

Otwarcie ofert w przetargu odbędzie się w dniu 21 listopada 2019 r. o godz. 13.30 w siedzibie Urzędu Gminy Widawa przy ul. Rynek Kościuszki 10, pok. Nr 8.

Pisemny przetarg nieograniczony składa się z części jawnej i niejawnej.

Zbywającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę lub  komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg dla oferentów, którzy złożyli te oferty,  z kwotą postąpienia nie niższą niż 150,00 zł brutto. Komisja  zawiadomi oferentów, o których mowa  o terminie dodatkowego przetargu.

Przetarg może się odbyć choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu tj. zaoferowana cena będzie równa bądź wyższa od ceny wywoławczej.

Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę kupna  pojazdu płatną natychmiast po zakończeniu przetargu, bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży

Umowa sprzedaży winna być zawarta w ciągu 5 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu  w siedzibie Urzędu Gminy Widawa przy ul. Rynek Kościuszki 10. Nie podpisanie umowy sprzedaży z winy osoby, która przetarg wygrała w ciągu 5 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu spowoduje unieważnienie przetargu, a Gmina Widawa będzie mogła przystąpić do organizowania kolejnego przetargu.

Zakupiony pojazd należy odebrać z Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Widawie, ul. Kiełczygłowska 15. Podstawę wydania sprzętu stanowi zawarta umowa i dowód wpłaty ceny nabycia.

Przetarg może być odwołany przez sprzedawcę bez podania przyczyny.

Ogłoszenie o wyniku przetargu ostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Widawa oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń.

Bliższych informacji dotyczących przetargu zainteresowani mogą uzyskać w Urzędzie Gminy Widawa, pokój nr 18, nr telefonu 43 672 10 34 wew. 56.

Administratorem danych osobowych uczestników przetargu jest Gmina Widawa. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Z klauzulami informacyjnymi należy się zapoznać korzystając ze strony www.bip.widawa.pl

Skomentuj [ 0 ]
16:45, 07.11.2019 r.

Powrót do strony głównej


Wasze komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz
Redakcja serwisu ŁaskOnline.pl nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów. Należą one do osób, które je zamieściły.

Pogoda

Popularne artykuły


Reklama
      

Najnowsze ogłoszenia

Przeglądaj

Dodaj ogłoszenie bezpłatnie


Ostatnio na forum

Więcej dyskusji

      

Najnowsze komentarze
Najnowsze zdjęcia
© Copyright 2011-2020 LaskOnline.pl - Codzienna Gazeta Internetowa

Projekt i wykonanie: PRO-NET