Wtorek, 28 listopada 2023 r., imieniny Zdzisława, Lesława, Gościerada

Pogotowie Reporterskie

Informacja o przetargu

 

Starosta łaski ogłasza: przetarg ustny ograniczony na sprzedaż na własność niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej, w obrębie Sycanów, w gm. Buczek, powiecie łaskim stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 186 o pow. 1,4802 ha, nr 196 o pow. 1,0925 ha i nr 197 o pow. 1,2031 ha.

Przy nabywaniu przedmiotowej nieruchomości będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2022 r.  poz. 2569). Zgodnie z art. 40 ust 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344)  przetarg ograniczony organizuje się, jeżeli warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób. W związku z brzmieniem ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r.  o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2569) warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób tj. osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a  i art. 8 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

Nabywcą nieruchomości zgodnie z przepisami ww. ustawy może być rolnik indywidualny spełniający warunki określone w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, bądź osoba, o  której mowa w art. 2a ust. 3 pkt. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i osoba dysponująca zgodą na nabycie nieruchomości rolnej, o której mowa w art. 2a ust. 4 cytowanej ustawy.

Cena wywoławcza wynosi 78 000,00 zł brutto, w tym wadium – 7 800,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 21.04.2023 r., o godz. 9.00. w Starostwie Powiatowym w Łasku, ul. Południowa 1.

Przeznaczona do sprzedaży niezabudowana nieruchomość gruntowa położona jest w miejscowości Sycanów, w gm. Buczek, powiecie łaskim oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr: 186, 196 i 197 położona jest w miejscowości Sycanów,  w gm. Buczek, powiecie łaskim, województwie łódzkim. Działka oznaczona nr 186 stanowi grunt zadrzewiony, w przeważającej części działka stanowi las, przez którą przebiega rów melioracyjny. Dojazd do działki nr 186 stanowi wąska rzadko uczęszczana droga, dla której brak jest wydzielenia leśnego, posiadająca kształt regularny, do której dojazd stanowi wąska droga. Działki oznaczone nr: 196 i 197 przylegają do siebie tworząc jeden kompleks, z tym że działka nr 196 jest w przeważającej części zadrzewiona stanowiąca las, natomiast działka nr 197 w części stanowi grunt rolny i las dla, których brak jest wydzielenia leśnego. Dojazd do działek nr: 196 i 197 stanowi gruntowa droga leśna.

Stan prawny powyższej nieruchomości jest uregulowany w Księdze Wieczystej nr SR1L/00057114/4. Nieruchomość wolna jest od długów, obciążeń i zobowiązań. Nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania.

Dla terenu, na którym znajduje się szacowana nieruchomość nie został uchwalony  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W obowiązującym studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Buczek Nr V/38/07 z dnia 15 lutego 2007 r. przedmiotowe działki znajdują się na obszarze – stanowiącym tereny lasów, terenów przeznaczonych do zalesień. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w  nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 roku o gospodarce nieruchomościami upłynął z dniem 03 marca 2023 r.

Jest to I przetarg na sprzedaż tej nieruchomości.

 

Wadium w formie pieniężnej z podaniem numeru działki winno być wniesione na konto Powiatu Łaskiego nr: 47 9263 0000 0516 2547 2005 0001 do dnia 17.04.2023 r. Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na wyżej wskazany rachunek. Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostanie opublikowane na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Łasku, stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń tut. Urzędu. Wyciąg z ogłoszenia zostanie opublikowany w prasie lokalnej. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Łasku ul. Narutowicza 17 /II piętro/, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek od 8.00. do 16.00, wtorek – piątek od 7.30. do 15.30. tel. (43) 676-30-64 i (43) 676-30-65.

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu upływa w dniu 17.04.2023 r., o godz. 15.00.

Pisemnie zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z załącznikami powinno zawierać:

Imię i nazwisko i adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot, datę sporządzenia zgłoszenia, podpis oferenta.
Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działki nr: 186, 196 i 197, obręb Sycanów, gm. Buczek” w kancelarii Starostwa Powiatowego w Łasku, ul. Narutowicza 17, 98-100 Łask.

Dokumenty jakie należy załączyć dokonując zgłoszenia do przetargu
Do zgłoszenia należy dołączyć:
1) oświadczenie nabywcy o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat (art. 7 ust 1 w związku z art. 6 ust. 2 pkt. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego) oraz oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego;

2) zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;

3) w przypadku udziału małżonka osoby wpłacającej wadium przedłożenie pełnomocnictwa udzielonego przez małżonka wpłacającego wadium, na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu przy czym pełnomocnictwo może być złożone także po otwarciu przetargu;

4) dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt. 2 i ust 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w związku  z treścią § 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r.  (Dz.U. 2012 r., poz. 109 z późn. zm.) w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (poświadczone za zgodność z oryginałem przez  składającego ofertę – przy czym w dniu przetargu należy posiadać oryginały ww. dokumentów);

5) potwierdzenie wniesienia wadium;

6) w przypadku składania dokumentów do przetargu przez pełnomocnika wymagane jest równocześnie złożenie stosownego pełnomocnictwa z datą, okresem ważności, zakresem  umocowania i podpisem mocodawcy, przy czym adwokat i radca prawny mogą samodzielnie poświadczyć za zgodność z oryginałem kserokopie składanego pełnomocnictwa, a pozostałe osoby winny złożyć pełnomocnictwa w oryginale z poświadczonym podpisem przez notariusza (po zakończeniu przetargu do przeniesienia własności, jeżeli strona wygrywająca przetarg  będzie działała przez pełnomocnika, wymagane będzie odrębne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego, jeżeli takie nie zostało złożone);

7) firmy lub spółki przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa notarialne do występowania w imieniu spółki, w przypadku kopii należy potwierdzić jej zgodność z oryginałem;

8) w przypadku zgłoszenia udziału w przetargu przez inne podmioty niż wymienione w art. 2a ust. 1 i 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego wymagana jest zgoda Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na nabycie sprzedawanej nieruchomości, wyrażona w trybie decyzji administracyjnej, zgodnie z art. 2a ust. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego;

9) uczestnik przetargu winien okazać komisji przetargowej, po otwarciu przetargu, na wezwanie prowadzącego przetarg dokument tożsamości tj.: dowód osobisty lub paszport.

Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
III. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łasku przy. ul. Południowej 1, 98-100 Łask oraz w siedzibie zlokalizowanej przy ul. Narutowicza 17, 98-100 Łask oraz    zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łasku  w dniu 18 kwietnia 2023 r.

W przetargu mogą uczestniczyć:
rolnicy indywidualnymi w rozumieniu art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, chyba że ustawa stanowi inaczej, przy czym:
jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków,
powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,
podmioty, o których mowa w art. 2a ust. 3 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego lub inne podmioty, o których mowa w art. 2a ust. 4 ustawy.
Informacje dodatkowe:
W odniesieniu do nieruchomości będącej przedmiotem przetargu prawo pierwokupu przysługuje Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działającego na rzecz Skarbu Państwa, w przypadkach podanych w art. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Cena sprzedaży podlega zapłacie w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Sformułowanie: „nie później niż”, użyte powyżej należy rozumieć w ten sposób, iż całość środków finansowych winna być zaksięgowana na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego w Łasku przed przystąpieniem do podpisania umowy notarialnej.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wszelkie koszty związane z zawarciem notarialnej umowy sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.
Sprzedający zastrzega prawo odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży w przypadku gdyby ujawniono po stronie nabywcy okoliczności wskazujące na to, że zawarcie umowy będzie stanowiło naruszenie przepisów określonych w ustawie  o kształtowaniu ustroju rolnego oraz unieważnienia przetargu lub odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
Termin zagospodarowania nieruchomości, wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego, wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy; terminy wnoszenia opłat, zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy.
 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU:

Przetarg przeprowadza się w formie ustnego przetargu ograniczonego.
Nabywca zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z planem
zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy terenu.

Przed przystąpieniem do przetargu zainteresowany nabyciem nieruchomości winien:
– zapoznać się w terenie ze stanem jej zagospodarowania,

– wpłacić wadium na konto: nr 47 9263 0000 0516 2547 2005 0001 w terminie, podanym  w ogłoszeniu.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2569) oraz przedłożą komisji przetargowej przed przetargiem dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia ww. nieruchomości rolnej.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi na podane konto w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
8.Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości pomniejszona o wpłacone wadium winna nastąpić nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej. Uczestnikowi przetargu, który nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym  terminie, jak również który nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu o którym mowa  w pkt. 7 nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa  własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty związane z nabyciem nieruchomości /opłaty notarialne, sądowe/ ponosi nabywca nieruchomości.
Starosta Łaski zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

 

Skomentuj [ 0 ]
14:40, 18.03.2023 r.

Powrót do strony głównej


Wasze komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz
Redakcja serwisu ŁaskOnline.pl nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów. Należą one do osób, które je zamieściły.

Reklama
Popularne artykuły


ReklamaNajnowsze ogłoszenia

Przeglądaj

Dodaj ogłoszenie bezpłatnie

Ostatnio na forum

Więcej dyskusji

Najnowsze komentarze


Pogoda

Facebook
Najnowsze zdjęcia


© Copyright 2011-2023 LaskOnline.pl - Codzienna Gazeta Internetowa

Realizacja: PRO-NET