Wtorek, 27 lutego 2024 r., imieniny Gabriela, Anastazji, Honoryny

Pogotowie Reporterskie

Ogłoszenie z Zarządu Powiatu Łaskiego

 

Zarząd Powiatu Łaskiego ogłosił II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości zabudowanej byłym budynkiem szkoły, internatu i stołówki, stanowiącą działkę nr 139/5 o pow. 0,5241 ha położoną w obrębie 14 miasta Łask, przy ul. Warszawskiej 13.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń tut. Urzędu w dniu 02.02.2024 r. oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łasku

https://lask.bip.net.pl oraz Powiat Łaski https://lask.com.pl/

Szczegółowe informacje zamieszczono w ogłoszeniu.

ZARZĄD  POWIATU  ŁASKIEGO

Ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż na własność

nieruchomości zabudowanej byłym budynkiem szkoły, internatu i stołówki,

stanowiącą działkę nr 139/5 o pow. 0,5241 ha położoną w obrębie 14 miasta Łask, przy ul. Warszawskiej 13.

Działka zabudowana jest:

budynkiem szkoły wykonanym w technologii tradycyjnej murowanej i stanowi obiekt 3-kondygnacyjny, podpiwniczony, wzniesiony przed 1939 r. w III etapach.

Etap I – Budynek parterowy, podpiwniczony. Mury piwnic z kamienia, mury przyziemia z cegły. Strop nad piwnicą sklepiony, nad parterem drewniany.

Etap II – Dobudowa i nadbudowa I piętra. Mury z cegły kratówki, stropy typu Akerman.

Etap III – Nadbudowa na całości II piętra. Mury z cegły kratówki, stropodach Akerman. Stolarka okienna PCW. Posadzki I etap – parkiet, pozostałe PCW. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne.

W latach 2007 – 2008 budynek poddano remontowi i termomodernizacji. Ocieplono ściany zewnętrzne styropianem gr. 14 cm, położono tynk akrylowy. Zamontowano nowe orynnowanie oraz obróbki blacharskie. Przebudowano wejście do szkoły od północy. Na dachu budynku zamontowano 2 zestawy solarów do ciepłej wody.

Powierzchnia zabudowy budynku: 333 m2, powierzchnia  użytkowa: 1007 m2, kubatura: 4482 m3.

budynkiem internatu wykonanym w technologii tradycyjnej murowanej i stanowi obiekt 3-kondygnacyjny z   poddaszem użytkowym, podpiwniczony, wzniesiony w 1989 r.
Fundamenty żelbetowe, ściany piwnic z cegły pełnej a ściany kondygnacji i ścianki działowe z cegły kratówki. Strop żelbetowy, więźba dachowa drewniana, pokrycie z blachy stalowej ocynkowanej, poddasze użytkowe z podbitką z płyt G-K. ocieplone wełną mineralną. W latach 2007-2008 budynek poddano remontowi i termomodernizacji. Wymieniono stolarkę okienną na PCW. Ocieplono ściany zewnętrzne styropianem gr. 14 cm, położono tynk akrylowy. Wymieniono balustrady balkonowe. Zamontowano nowe orynnowanie oraz obróbki blacharskie kominów. Wykonano nowy dach nad wejściem głównym oraz posadzkę z gresu na schodach wejściowych. W kotłowni wykonano zbiorniki na ciepłą wodę z solarów.

Powierzchnia zabudowy budynku: 687 m2, powierzchnia  użytkowa: 1928 m2, kubatura: 8798 m3

budynek stołówki  wykonanym w technologii tradycyjnej murowanej i stanowi obiekt parterowy, podpiwniczony, połączony łącznikiem z budynkiem internatu. Budynek połączony łącznikiem z halą sportową (położony na sąsiedniej działce nie wchodzący w zakres sprzedaży).
Budynek murowany z cegły pełnej, ściany piwnic z cegły pełnej a ściany parteru i ścianki działowe z cegły kratówki. Więźba dachowa drewniana, pokrycie z blachy stalowej ocynkowanej. W latach 2008 – 2009 budynek poddano remontowi i termomodernizacji. Wymieniono stolarkę okienną na PCW. Ocieplono ściany zewnętrzne styropianem gr. 14 cm, położono tynk akrylowy. Zakonserwowano pokrycie dachu farbą. Wykonano nowe tynki na kominach i obróbki blacharskie kominów. Wykonano nowy dach nad wejściem głównym oraz posadzkę z gresu na schodach wejściowych.

Powierzchnia zabudowy budynku: 293 m2, powierzchnia  użytkowa: 495 m2, kubatura: 1 633 m3.

Budynki wyposażone w instalacje: centralnego ogrzewania i ciepłej wody z lokalnej kotłowni gazowej znajdującej się w części piwnicznej internatu, która obsługuje budynek internatu, stołówki, szkoły oraz hali sportowej z zapleczem (położonej na sąsiedniej działce), wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i  deszczowej, energii elektrycznej, telefonicznej i instalacji alarmowej.

 

Teren, na którym znajduje się w/w działka jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXV/343/13 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23.01.2013 roku zmieniony Uchwałą Nr XXII/246/16 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 14.09.2016  roku. Według w/w planu nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 3Uo. Są to tereny przeznaczone pod:

- zabudowę usługową z zakresu oświaty wraz z niezbędnymi do jej funkcjonowania budynkami administracyjnymi i gospodarczymi (przeznaczenie podstawowe w ramach którego ustala się adaptację i rozwój funkcji oświaty);

- inne usługi publiczne i niepubliczne, funkcję mieszkaniową oraz obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej służących realizacji funkcji zgodnych z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym (przeznaczenie dopuszczalne).

Teren leży w strefie częściowej ochrony konserwatorskiej, strefie ochrony widokowej, a od ul. Warszawskiej w strefie ochrony stanowiska archeologicznego i ścisłej ochrony konserwatorskiej.

 

Nieruchomość usytuowana jest  w centralnej części miasta Łask, pomiędzy ulicą Warszawską i Objazdową. Nieruchomość jest ogrodzona i zagospodarowana (utwardzone ciągi komunikacyjne, dojścia i dojazdy, zieleń ozdobna). Dojazd od ulicy Objazdowej i Warszawskiej. Posiada dostęp do infrastruktury sieciowej: przyłącze elektroenergetyczne, wodociągowe, gazowe i kanalizacyjne.

Zgodnie z księgą wieczystą SR1L/00009074/0 stanowi własność Powiatu Łaskiego. Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Nieruchomość została oddana w trwały zarząd Międzyszkolnemu Ośrodkowi Sportowemu w Łasku, który zostanie wygaszony przed zawarciem aktu notarialnego.

W umowie sprzedaży nieruchomość zostanie obciążona:

- nieodpłatną służebnością gruntową polegającą na prawie przejazdu i przechodu na czas nieokreślony na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 139/6 w obrębie 14 miasta Łask.

- nieodpłatną służebnością przesyłu polegającej na prawie korzystania z centralnego ogrzewania i ciepłej wody z lokalnej kotłowni gazowej znajdującej się w części piwnicznej internatu do celu zapewnienia ogrzewania hali sportowej z zapleczem na czas nieokreślony na rzecz każdoczesnego właściciela hali sportowej położonej na działce nr 139/6 w obrębie 14 miasta Łask.

Nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym, nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania oraz możliwym przyszłym sposobem zagospodarowania.

 

Sposób rozliczania kosztów eksploatacji paliwa gazowego z lokalnej kotłowni gazowej znajdującej się w części piwnicznej internatu dla potrzeb ogrzewania hali sportowej z zapleczem znajdującej się na działce nr 139/6 w obrębie 14 miasta Łask na podstawie kalkulacji faktycznie poniesionych kosztów wyliczonych dla całego obiektu (szkoła, internat, stołówka i hala sportowa z zapleczem) na podstawie faktur wystawionych przez dostawcę paliwa gazowego proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni do czasu zainstalowania podliczników. Po zainstalowaniu podliczników na podstawie odczytów z ciepłomierzy z zastosowaniem stawek opłat z faktur wystawionych przez dostawcę paliwa gazowego. Wszelkie pozostałe stałe koszty ogrzewania podlegają podziałowi pomiędzy Powiat Łaski a nabywcę w stosunku 50:50. Powiat Łaski zastrzega sobie korzystanie z  lokalnej kotłowni gazowej wykorzystywanej na potrzeby ogrzewania hali sportowej z zapleczem do czasu zapewnienia odrębnego źródła ogrzewania hali sportowej z  zapleczem (w terminie do 18 miesięcy od dnia podpisania aktu notarialnego).

Sposób rozliczania kosztów eksploatacji za podgrzanie zimnej wody dla potrzeb hali sportowej z zapleczem znajdującej się na działce nr 139/6 w obrębie 14 miasta Łask na podstawie kalkulacji ze średniego miesięcznego zużycia ciepłej wody z ostatnich 5 lat dla potrzeb hali sportowej z zapleczem na podstawie kalkulacji kosztu ogrzania m3 zimnej wody – do czasu zapewnienia odrębnego podgrzania zimnej wody (w terminie do 18 miesięcy od dnia podpisania aktu notarialnego).

 

Cena wywoławcza wynosi  6 813 200,00 zł

 

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 08 kwietnia 2024 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Łasku, ul. Południowa 1.

Przystępujący do przetargu powinien pod rygorem niedopuszczenia do udziału w nim, wpłacić organizatorowi przetargu wadium w formie pieniężnej z podaniem numeru działki. Wadium winno być wniesione na konto Powiatu Łaskiego nr 47 9263 0000 0516 2547 2005 0001  Bank Spółdzielczy w Poddębicach Oddział w Łasku do dnia 03 kwietnia 2024 r. Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na wyżej wskazany rachunek.

           

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium oraz złożą oferty.

Oferty należy składać do dnia  03 kwietnia 2024 r. do godz. 15.00 w zamkniętych kopertach w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1, 98-100 Łask z dopiskiem „II Przetarg nieograniczony (pisemny) na sprzedaż nieruchomości położonej w Łasku przy ul. Warszawskiej 13”

 

Przed przystąpieniem do części jawnej przetargu uczestnicy powinni przedstawić dowód tożsamości, a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wpis do rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących te podmioty.

Istnieje możliwość obejrzenia przedmiotu sprzedaży po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikami Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łasku ul. Narutowicza 17,  lub pod numerem  tel. 43 676 30 64, 43 676 30 65.

Poprzedni przetarg odbył się w dniu 20.12.2023 r., i zakończył wynikiem negatywnym.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w  nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 roku o gospodarce nieruchomościami upłynął z dniem 15.09.2023 r.

 

Wadium wpłacone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi na podane konto, w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Cena osiągnięta w przetargu pomniejszona o wpłacone wadium winna być przez nabywcę uregulowana nie później niż 3 dni przed zawarcia aktu notarialnego. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się nabywcy od  zawarcia umowy notarialnej.

Koszty notarialne oraz związane z wpisem w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Łasku, ul. Narutowicza 17 /II piętro, pokój nr 2 i 7, tel. 43 676-30-64 i 43 676-30-65.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie o przetargu oraz szczegółowe warunki i kryteria wyboru Oferenta oraz regulamin pracy komisji przetargowej wywiesza się w Siedzibie Starostwa Powiatowego w Łasku oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łasku i Monitorze Urzędowym.

 

Szczegółowe warunki i kryteria wyboru Oferenta

 

Podstawa prawna do wszczęcia postępowania przetargowego:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( U. z 2023 r. poz. 1610, poz. 1285, poz.  1615, poz. 1890 i poz. 1933);
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344,   poz. 1113, poz. 1463, poz. 1506 i poz. 1688, poz. 1762, poz. 1906, poz. 2029);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213);
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572);  
Uchwała Nr L/286/22 Rady Powiatu Łaskiego z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Łaskiego, położonej w obrębie 14 miasta Łask.
 

 Przedmiot przetargu 
Przedmiotem II przetargu pisemnego nieograniczonego jest sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącą działkę nr 139/5 o pow. 0,5241 ha położoną w obrębie 14 miasta Łask, przy ul. Warszawskiej 13.
 

III. 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 6 813 200,00 zł (słownie: sześć milionów osiemset trzynaście tysięcy dwieście złotych 00/100).

Wadium wynosi 340 660,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych. 00/100).
Postąpienie wynosi nie mniej niż 68 132,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści dwa złote 00/100).
 

Tryb i forma przeprowadzenia przetargu:

Przetarg odbędzie się w formie II przetargu pisemnego nieograniczonego.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium do dnia  03 kwietnia 2024 r.  na rachunek bankowy Powiatu Łaskiego  47 9263 0000 0516 2547 2005 0001 w kwocie 340 660,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych 00/100). Za termin wpłaty wadium przyjmuje się datę wpływu kwoty wadium na wskazany wyżej rachunek bankowy Powiatu Łaskiego. Wadium wniesione przez Oferenta, który zostanie wyłoniony w przetargu zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi na podane konto w terminie 3 dni od dnia zakończenia przetargu lub jego odwołania, zamknięcia przetargu, wyboru oferty lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym

Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia 

Wpłata ceny nabycia nieruchomości pomniejszona o wpłacone wadium winna nastąpić nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy

Uczestnikowi przetargu, który nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również który nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie  wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 5 nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa  własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty związane z nabyciem nieruchomości /opłaty notarialne, sądowe/ ponosi nabywca nieruchomości.

Oferty przygotowane w sposób określony w niniejszym dokumencie należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:
-: „II Przetarg nieograniczony (pisemny) na sprzedaż nieruchomości położonej w Łasku przy ul. Warszawskiej 13” 

w terminie do 03 kwietnia 2024 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1, 98-100 Łask lub przesłać na w/w adres Starostwa Powiatowego we wcześniejszym terminie, zapewniającym dotarcie przesyłki do adresata w terminie określonym na złożenie ofert. Decyduje data i godzina dostarczenia oferty.

Do przetargu zostaną zakwalifikowane oferty:
      1)  Odpowiadające warunkom przetargu i złożone w terminie.

      2)  Kompletne i zawierające pełny zakres danych wymaganych prawem i warunkami przetargu.

      3)  Czytelne dla sprzedającego i nie budzące wątpliwości co do ich treści.

Sprzedający zastrzega sobie możliwość kierowania na piśmie dodatkowych pytań do oferentów w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących złożonych ofert.
Ogłoszenie wyników przetargu  nastąpi  po  wyborze  najkorzystniejszej oferty, w biuletynie informacji publicznej i tablicy  ogłoszeń  Starostwa  Powiatowego  w  Łasku.
Wszystkie koszty związane   z   przygotowaniem   i   złożeniem   oferty   ponosi  oferent.
Oferent może zwrócić   się   pisemnie   o  wyjaśnienie,  dotyczące warunków  przetargu, z wątpliwościami związanymi    ze   sposobem   przygotowania   oferty.  Wyjaśnienia   będą udzielane  na   piśmie,  gdy  zapytanie  wpłynie  najpóźniej  na  7  dni  przed   ostatecznym terminem złożenia ofert.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 

III. Tryb rozpatrywania ofert

1.Przetarg  prowadzić będzie komisja przetargowa powołana przez Zarząd Powiatu Łaskiego.

2.Przetarg  będzie przeprowadzony dwuetapowo z częścią jawną i niejawną.

3.W  części  jawnej  dokonana  zostanie  ocena  czy  oferta  spełnia   następujące wymagania:

1) odpowiada warunkom przetargu,

2) złożona została w wyznaczonym terminie,

3) jest kompletna i zawiera pełny zakres danych wymaganych w „Szczegółowych warunkach i kryteriach wyboru”,

4) jest czytelna i nie budzi wątpliwości co do jej treści.

W części niejawnej wyłoniony zostanie oferent, który uzyskał najwyższą cenę. Szczegółowy tryb działania   komisji   przetargowej   określa  „Regulamin  pracy  komisji”.
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 

 Wymogi i zakres przedmiotowy składanej oferty
Oferta powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;

2) jeżeli oferent prowadzi na dzień złożenia oferty działalność gospodarczą – załączone aktualne potwierdzenie aktywnego wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub aktualny odpis lub wydruk z KRS;

3) datę sporządzenia oferty;

4) oświadczenie, że oferent zapoznał się, ze stanem faktycznym i prawnym nabywanej nieruchomości i nie zgłasza do niej zastrzeżeń;

5) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

6) oświadczenie o zobowiązaniu się nabywcy o nieprowadzeniu działalności oświatowej w zakresie szkół ponadpodstawowych na przedmiotowej nieruchomości;

7) oferowaną cenę wyższą od wywoławczej (liczbowo i słownie z podaniem waluty) i sposób jej zapłaty;

8) kopię dowodu wpłaty wadium;

9) informację o numerze rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium, w przypadku gdy uczestnik nie wygra przetargu lub w przypadku odwołania przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym

10) w przypadku składania oferty pisemnej przez oferenta pozostającego w związku małżeńskim:

- oświadczenie o obowiązującym ustroju majątkowym małżeńskim,

- oświadczenie określające majątek (wspólny, osobisty), do którego ma nastąpić nabycie nieruchomości.

W przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie uczestnictwo obojga małżonków w przetargu lub przedłożenie zgody drugiego małżonka na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu, wyrażonej w formie pisemnej. Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku odrębnego, warunkiem dopuszczenia do  przetargu będzie przedłożenie wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską, albo odpis orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową lub pisemne oświadczenie obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie.

Złożona przez Oferenta  oferta  oraz  wszystkie  załączniki  powinny  być  podpisane    przez osoby   uprawnione  do  składania  oświadczeń  woli  w  imieniu Oferenta i jego reprezentacji   albo    przez   osoby   upoważnione   do   zawarcia  umowy  dzierżawy  zgodnie  ze  statutem  Oferenta   oraz   aktualnym  odpisem    z Krajowego   Rejestru   Sądowego.

Wszystkie dokumenty i   oświadczenia   wymagane   niniejszym   przetargiem    mogą    być złożone  w  oryginale  lub  kopii,  w sytuacji gdy dokument będzie złożony w kopii wymagane jest     jego    potwierdzenie    za    zgodność   z   oryginałem    przez   osoby   umocowane    do reprezentowania    Oferenta    zgodnie    ze   statutem   Oferenta    oraz    aktualnym    odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego.

Ofertę wraz z  załącznikami  należy przygotować  w  języku  polskim  z  zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Oferent może złożyć  tylko   jedną   ofertę,  w   przeciwnym   razie   zostanie  wykluczony z  postępowania przetargowego.

Każda zapisana strona   oferty   musi   być  oznaczona   kolejnymi  numerami.  W   przypadku poprawek  lub  zmian  w  tekście  oferty  wymagane  jest  ich własnoręczne parafowanie przez osoby podpisujące ofertę.

Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
Kryteria oceny ofert:

- oferowana cena nabycia

 

Dodatkowe informacje

Przystępujący do przetargu powinni zapoznać się we własnym zakresie i na własna odpowiedzialność ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu, w tym z jego parametrami, aktualnym oraz możliwym przyszłym sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych leży w całości po stronie przystępującego do przetargu.

Nabywca zobowiązuje się do wykonania odrębnego przyłącza energii elektrycznej dla potrzeb budynku szkoły.
 

REGULAMIN  PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

 

1. Przetarg odbywa się w terminie i miejscu określonym przez Zarząd Powiatu Łaskiego.
2. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.
3. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.
4. 1. W części jawnej przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazując oferentom informację o:
1) przedmiocie przetargu;

2) obciążeniach nieruchomości;

3) zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość;

4) skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży;

5) zastrzeżeniu, że właściwemu organowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Komisja przetargowa: 
1) podaje liczbę otrzymanych ofert,
2) dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert oraz

    tożsamość osób, które złożyły oferty;

3) przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów;

4) weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu;

5) zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu;

6) zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.

 Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli:
1) nie odpowiadają warunkom przetargu;

2) zostały złożone po wyznaczonym terminie;

3) nie zawierają danych wymienionych w „Szczegółowych warunkach i kryteriach wyboru Oferenta”,  lub dane te są niekompletne;

4) są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

 

5. 1. W części niejawnej przetargu komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert, z zastrzeżeniem ust. 3-5. 
Przy wyborze oferty komisja przetargowa bierze pod uwagę wszystkie kryteria wpływające na wybór najkorzystniejszej oferty, ustalone w „Szczegółowych warunkach i kryteriach wyboru Oferenta”,
W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty. 
4. Komisja zawiadamia oferentów, o których mowa w ust. 3, o terminie dodatkowego przetargu oraz umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert. 
5. W dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia powyżej najwyższej wartości zamieszczonej w ofertach, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
6. W przypadku stwierdzenia, że żadna z ofert nie spełnia warunków podanych w ogłoszeniu Komisja kończy przetarg wynikiem negatywnym.
7. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu przez przewodniczącego komisji, członków komisji przetargowej i przedstawiciela osoby wyłonionej w przetargu jako nabywca.
8. Przewodniczący komisji przetargowej sporządza protokół z przeprowadzonego przetargu. Protokół powinien zawierać informacje o:
1) terminie i miejscu oraz rodzaju przetargu;

2) oznaczeniu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej;

3) obciążeniach nieruchomości;

4) zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość;

5) wyjaśnieniach i oświadczeniach złożonych przez oferentów;

6) osobach dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu wraz z uzasadnieniem;

7) cenie wywoławczej nieruchomości oraz najwyższej cenie osiągniętej w przetargu albo informację o złożonych ofertach wraz z uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej z nich albo o niewybraniu żadnej  z ofert;

8) uzasadnieniu rozstrzygnięć podjętych przez komisję przetargową;

9) imieniu, nazwisku i adresie  albo nazwie lub firmie oraz siedzibie osoby wyłonionej w przetargu jako nabywca nieruchomości;

10) imionach i nazwiskach przewodniczącego i członków komisji przetargowej;

11) dacie sporządzenia protokołu.

9 Protokół z przeprowadzonego przetargu sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa przeznaczone są dla Sprzedającego, a jeden dla osoby ustalonej jako Nabywca.
10. Protokół przeprowadzonego przetargu podpisany przez przewodniczącego i członków komisji przetargowej, oraz  osoby wyłonionej w przetargu jako Nabywca  stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży.
11. Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu
12. 1. Uczestnik przetargu w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu. Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu składa do Zarządu Powiatu Łaskiego.
W przypadku wniesienia skargi Zarząd Powiatu Łaskiego wstrzymuje czynności związane z ustanowieniem Nabywcy.
Zarząd Powiatu Łaskiego rozpatruje skargę w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. Zarząd Powiatu Łaskiego może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną.
Po rozpatrzeniu skargi Zarząd Powiatu Łaskiego zawiadamia skarżącego i wywiesza niezwłocznie na okres 7 dni, w swojej siedzibie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łasku informację o sposobie rozstrzygnięcia skargi.
13. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną Zarząd Powiatu Łaskiego  podaje do publicznej wiadomości, zamieszczając w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łasku oraz wywieszając w siedzibie Starostwa na okres 7 dni informację o wyniku przetargu, która powinna zawierać:
1) datę i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu;

2) oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej;

3) liczbę ofert dopuszczonych oraz ofert  niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu;

4) cenę wywoławczą nieruchomości oraz najwyższą cenę osiągniętą w przetargu albo informację o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert;

5) imię, nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.

Skomentuj [ 9 ]
15:00, 05.02.2024 r.

Powrót do strony głównej


Wasze komentarze

Użytkownik @ 15:12, 05.02.2024r. IP: *

Nieudacznicy a do wyborów się garną

Paffcio @ 15:25, 05.02.2024r. IP: *.*.86.232

Wyprzedają majątek za grosze. Ciekawe dlaczego Pan radny z pis Przemysław U nie interweniuje u kolegi Starosty. Mam wrażenie, że tylko w szkalowaniu Burmistrza Szkudlarka jest dobry.

Daro @ 15:28, 05.02.2024r. IP: *.*.232.51

Gwiazdy PiS nie potrafiły zagospodarować takiego budynku w centrum Łasku? Gdzie są Ci mądrale Łysy, członek! A może radna z Pabianic jakiś pomysł podda, wyszczekana ale w głowie mizeria. No co Wy!? To już Was przerosło jak i wszystko. Na to pieniądze z ładu nie poszły i klops.

Antek @ 18:47, 05.02.2024r. IP: *.*.60.38

Ciekawe w czyje ręce tolrafi ta nieruchomości? Dziwne tak sprzedawać przed końcem kadencji.

mk @ 19:42, 05.02.2024r. IP: *.*.16.27

Przetarg po wyborach !?! Zostawcie to następnym włodarzom, może korzystnie zagospodarują taką nieruchomość. Poprzedni starostowie(teraz też są) sprzedali ze szkodą dla tego budynku wjazd z miasta do nieruchomości pozostawiając wąską dróżkę. Może by tak z powrotem odkupić ten wjazd. Internat mógłby służyć uczniom wszystkich szkół w Łasku, albo można byłoby zrobić w nim np. mieszkania socjalne.
Burmistrz też wyprzedaje co się da. Na targowisku miasto mogło budować mieszkania komunalne, a tak nie wiadomo co tam będzie - czy właściciele składu stali zbudują bloki?

Mieszkaniec @ 09:08, 06.02.2024r. IP: *.*.215.17

Placówki opiekuńcze dla mlodziezy można by tam zrobic, zamiast wrzucać jako nowa inwestycję wśród domków jednorodzinnych na obrzeżach miasta.
Może ktoś by pomyślał, że w centrum miasta byłoby to lepsze dla mlodziezy, która może się spcjalizowac, zamiast zamykać ich wśród domków na obrzeżach, gdzie ciężko się ruszyć bez auta. Ale po co młodzież socjalizować, jak można ich zamknąć i zrzucić na margines z założenia.

Do mieszkaniec @ 13:37, 06.02.2024r. IP: *.*.215.197

W Łasku to nikt nie myśli, najlepiej sprzedać i kasę sobie rozdać? W Ekonomiku jest przeciążenie można by tam zostawić licea i technikum,a szkoły zawodowe przenieść do tego budynku i zrobić znów szkołę elektryczną, jest internat sala gimnastyczna, szkoda to zmarnować.

Did @ 20:38, 06.02.2024r. IP: *.*.76.240

No i mamy poprzedni zarząd powiatu zlikwidował szkołę z tradycjami a następny ją sprzedaje. Naprawdę odechciewa się głosować w wyborach do samorządu. Szumne hasła i tylko

Jaksa @ 07:24, 07.02.2024r. IP: *.*.186.183

Jak nie zagłosujesz, to podejmą decyzję za ciebie. Tylko żebyś się potem w komentarzach nie żalił.

Dodaj komentarz
Redakcja serwisu ŁaskOnline.pl nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów. Należą one do osób, które je zamieściły.

Reklama
Popularne artykuły


ReklamaNajnowsze ogłoszenia

Przeglądaj

Dodaj ogłoszenie bezpłatnie

Ostatnio na forum

Więcej dyskusji

Najnowsze komentarze


Pogoda

FacebookNajnowsze zdjęcia


© Copyright 2011-2024 LaskOnline.pl - Codzienna Gazeta Internetowa

Realizacja: PRO-NET