Niedziela, 16 czerwca 2024 r., imieniny Aliny, Justyny, Benona

Pogotowie Reporterskie

Ogłoszenie z Zarządu Powiatu Łaskiego

 

Zarząd Powiatu Łaskiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości położonych w obrębie Kolonia Sędziejowice gmina Sędziejowice, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 24/2, 24/11, 24/12, 24/23.

– działka nr 24/2 o pow. 0,1372 ha - cena wywoławcza – 92 816,00 zł, wadium – 9 282,00 zł,
- działka nr 24/11 o pow. 0,1034 ha - cena wywoławcza – 69 951,00 zł, wadium – 6 995,00 zł,
- działka nr 24/12 o pow. 0,0960 ha - cena wywoławcza – 64 944,00 zł, wadium – 6 494,00 zł,
- działka nr 24/23 o pow. 0,0960 ha - cena wywoławcza – 64 944,00 zł, wadium – 6 494,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 05 lipca 2024 roku o godz. 10.00. w Starostwie Powiatowym w Łasku, ul. Południowa 1.

Cena sprzedaży zawiera podatek VAT.      

Powyższe działki wchodzą w skład większej nieruchomości, której stan prawny jest uregulowany w księdze wieczystej nr SR1L/00035470/7. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym, nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania oraz możliwym  przyszłym sposobem zagospodarowania

Teren, na którym znajdują się w/w działki jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Sędziejowice Nr VIII/79/03 z dnia 12 września 2003 roku.

Według w/w planu nieruchomości  położone są na terenie zabudowy mieszkaniowej   z  dopuszczeniem usług nieuciążliwych, oznaczonych symbolami:

3MN5-działki nr: 24/2;

5MN5-działki nr: 24/11, 24/12 i 24/23.

Dla terenów oznaczonych symbolami 1-5MN5 plan ustala:

przeznaczenie podstawowe terenu jako niską zabudowę o funkcji mieszkaniowej;
przeznaczenie uzupełniające terenu jako funkcję mieszkaniową z usługami wbudowanymi w bryłę budynku i uciążliwości zamykającej się w granicach władania.
Każda z działek ma regularny kształt zbliżony do kwadratu. Dojazd do nieruchomości jest dobry. Droga jest uzbrojona w prąd i wodę. Przedmiotowe działki są niezabudowane, ich  teren był uprawiany. 

Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny niezabudowane rolnicze. W pobliżu znajduje się boisko sportowe, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach, kościół.

Działki stanowią użytek: nr 24/2 RIIIb, nr 24/11 RIIIb, nr 24/12 RIIIb, RIVa, nr 24/23 RIIIa, RIIIb, które podlegają wyłączeniu z produkcji rolniczej.

Terminy wnoszenia opłat nie później niż 3 dni przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

Termin zagospodarowania nieruchomości, wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego, wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy; zasady aktualizacji opłat - nie dotyczy. 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w  nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 roku o gospodarce nieruchomościami upłynął z dniem 08 września 2023 r. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 23 lutego 2024 r. Jest to drugi przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości.

Wadium w formie pieniężnej z podaniem numeru działki należy wpłacić w takim terminie, aby komisja przetargowa mogła w dniu 01 lipca 2024 roku, stwierdzić, że dokonano wpłaty. Przed przystąpieniem do w/w przetargu uczestnicy powinni przedstawić dowód tożsamości, a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypis z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących te podmioty. Cena osiągnięta w przetargu pomniejszona o wpłacone wadium winna być przez nabywcę uregulowana nie później niż 3 dni przed zawarcia aktu notarialnego. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej.

Koszty notarialne oraz związane z wpisem w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Niniejsze ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Starostwa Powiatowego w  Łasku przy ul. Południowej 1 oraz w siedzibie zlokalizowanej przy ul. Narutowicza 17 oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w  Łasku  https://lask.bip.net.pl/ oraz na stronie internetowej Powiatu Łaskiego https://lask.com.pl/, a także przekazuje Urzędowi Gminy Sędziejowice, celem podania do publicznej wiadomości. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w prasie lokalnej. Informacja o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w  danej miejscowości, a  także na stronach internetowych.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Łasku ul. Narutowicza 17 /II piętro/ pok. 2 lub 7, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek od 8.00 do  16.00, wtorek – piątek  od 7.30 do 15.30, tel. (43) 676 -  30 - 64 i  (43) 676 - 30 - 65.   

Wadia należy wpłacać na konto: Powiat Łaski nr 47 9263 0000 0516 2547 2005 0001. Szczegółowe informacje o przetargach można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Łasku, ul. Narutowicza 17 /II piętro pokój nr 2,7, tel. 43 676-30-64 i 43 676-30-65.

Minimalne postąpienie, o które należy podwyższyć cenę wywoławczą wynosi 1% ceny wywoławczej.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU:

Przetarg przeprowadza się w formie ustnego przetargu nieograniczonego. Przedmiotem przetargu są niezabudowane działki położone w obrębie Kolonia Sędziejowice, gm. Sędziejowice oznaczone w ewidencji gruntów jako dz. nr: 24/2, 24/11, 24/12, 24/23. Ceny wywoławcze i  wadia podane są w ogłoszeniu. Ceny sprzedaży określone zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o  podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361).
Nabywca zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przed przystąpieniem do przetargu zainteresowany nabyciem nieruchomości winien:
- zapoznać się w terenie ze stanem jej zagospodarowania i wpłacić wadium, na konto: nr 47 9263 0000 0516 2547 2005 0001 w terminie podanym w ogłoszeniu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi na podane konto w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości pomniejszona o wpłacone wadium winna nastąpić nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej. Uczestnikowi przetargu, który nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również który nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu o którym mowa w pkt.  6 nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa  własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości /opłaty notarialne, sądowe/ ponosi nabywca nieruchomości.
Zarząd Powiatu Łaskiego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz.  2278).
 

 

Informacja o ogłoszeniu przetargu na sprzedaż nieruchomości Powiatu Łaskiego

Zarząd Powiatu Łaskiego ogłosił II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na  własność nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kolonia Sędziejowice, gmina Sędziejowice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 24/2, 24/11, 24/12, 24/23  dla której przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejowego w Łasku prowadzona jest księga wieczysta nr SR1L/00035470/7. 

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń tut. Urzędu oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łasku

https://lask.bip.net.pl oraz Powiat Łaski https://lask.com.pl/

Szczegółowe informacje zamieszczono w ogłoszeniu.

 

Skomentuj [ 1 ]
17:05, 24.05.2024 r.

Powrót do strony głównej


Wasze komentarze

Wieśniak @ 18:18, 27.05.2024r. IP: *.*.251.74

O proszę.
Celina, gdzie jesteś, dobra wyprzedają a ty nie grzmisz ?
Proponuję obserwować kto to kupi i komu zaraz odsprzeda. ;)

Dodaj komentarz
Redakcja serwisu ŁaskOnline.pl nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów. Należą one do osób, które je zamieściły.

Reklama
Popularne artykuły


ReklamaNajnowsze ogłoszenia

Przeglądaj

Dodaj ogłoszenie bezpłatnie

Ostatnio na forum

Więcej dyskusji

Najnowsze komentarze


Pogoda

FacebookNajnowsze zdjęcia


© Copyright 2011-2024 LaskOnline.pl - Codzienna Gazeta Internetowa

Realizacja: PRO-NET